Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen 2017-2021

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende de monitoring en evaluatie van verschillende maatregelen ter bevordering van gelijke kansen.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek in het kader van de monitoring en evaluatie van maatregelen op het terrein van gelijke kansen.

Voor het bevorderen van gelijke kansen is een actieplan vastgesteld (zie hiervoor de bijlage op de financieringspagina). Onderdeel van dit actieplan is, dat scholen de gelegenheid krijgen om voorstellen in te dienen voor programma’s die beogen specifieke maatregelen te treffen voor leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen. Het is de bedoeling dat deze maatregelen starten in het schooljaar 2017 – 2018.

Met het onderzoek wordt beoogd de maatregelen te monitoren en te evalueren waarbij het niet alleen gaat om het vaststellen van (eventuele) effecten, maar ook om het identificeren van werkzame elementen van die maatregelen.

Nadere eisen voor de inhoud, opzet en fasering van het beoogde onderzoek zijn te vinden in het Programma voor de monitoring en evaluatie maatregelen gelijke kansen (zie bijlage op de financieringspagina).

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.
Deze consortia dienen te bestaan uit ten minste 3 en maximaal 5 onderzoeksinstellingen.

Binnen het consortium moet in ieder geval expertise aanwezig zijn op het terrein van onderzoek naar kansengelijkheid, onderwijsachterstanden en leerlingstromen gelijke kansen, methodologische kennis over effectmetingen en onderwijskundige expertise op het terrein van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en de aansluitingen daartussen. Ook expertise op het terrein van monitoring en effectonderzoek is een vereiste.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van 1.020.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend met een maximale looptijd van 4 jaar en een budget van maximaal 1.020.000 euro.  Er wordt maximaal één voorstel gehonoreerd. De onderverdeling van het budget over de verschillende maatregelen is aangegeven in de bijlage 'Programma monitoring en evaluatie maatregelen gelijke kansen'.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was dinsdag 25 april 2017, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was dinsdag 16 mei 2017, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

  1. Aansluiting bij het evaluatieprogramma
  2. Wetenschappelijke kwaliteit
  3. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie
  4. Kwaliteit consortium

De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.  

Procedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel. Op basis van de aanvragen en preadviezen zal de commissie interviews afnemen waarin gelegenheid is tot hoor en wederhoor. De beoordelingscommissie bespreekt vervolgens de aanvraag, preadviezen en het interview van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek van het NRO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelingscriteria.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 mei 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.020.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Zwart, Mw. dr. R.C. Zwart, Mw. dr. R.C. +31 (0)70 3494024 opro@nro.nl