Lerarenagenda Ondersteuningssubsidie

Voor onderzoeksmatige activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het NRO-programma Lerarenagenda kan co-financiering aangevraagd worden tot maximaal 50.000 euro.

Waarvoor

Voor het stimuleren van onderzoek naar specifieke thema’s kent het NRO een hoofdroute: een programmaraad of programmacommissie formuleert een onderzoeksprogramma en zet vervolgens ‘calls for proposals’ uit binnen dat programma. Het NRO is in deze gevallen altijd de hoofdfinancier van de gesubsidieerde onderzoeksprojecten. In aanvulling op deze werkwijze biedt het NRO ook de mogelijkheid om onderzoeksgerelateerde en kennisbenuttingsactiviteiten die op kleine schaal plaatsvinden gedeeltelijk te financieren (tot een bedrag van maximaal 50.000 euro), indien deze activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het NRO programma Lerarenagenda (gebaseerd op de Lerarenagenda van OCW).

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

  • (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd;
  • onderwijsinstellingen in Nederland;
  • aan het onderwijs gerelateerde instellingen in Nederland.

Een aanvraag dient één hoofdaanvrager en minimaal één medeaanvrager te hebben.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van 200.000 euro beschikbaar. Het subsidieplafond voor 2019 is 100.000 euro. Voor 2020 en 2021 is het subsidieplafond 50.000 euro per jaar. Zodra het subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen door NRO afgewezen.

Aanvragen kunnen worden ingediend met een budget van maximaal 50.000 euro. Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de direct aan het project verbonden materiële kosten. 

Activiteiten dienen naast deze subsidie voor minimaal 50% door de aanvragende instelling en/of derde partijen  te worden gefinancierd (cash en/of in kind). 

Wanneer

Aanvragen voor het jaar 2019 kunnen worden ingediend vanaf 23 september 2019, 0:00:00 uur CE(S)T. 
Aanvragen voor het jaar 2020 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2020, 0:00:00 uur CE(S)T.
Aanvragen voor het jaar 2021 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2021, 0:00:00 uur CE(S)T. 

Beoordeling

Criteria

Alle ontvankelijke aanvragen worden door de Programmacommissie Lerarenagenda beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Aansluiting bij thema en doelstellingen Lerarenagenda
  2. Bijdrage van activiteit
  3. Noodzakelijkheid ondersteuningssubsidie

Procedure

Om voor de ondersteuningssubsidie in aanmerking te komen dient de instelling een aanvraag in, waarin de activiteiten worden beschreven en waarin wordt toegelicht hoe aan de voorwaarden voor subsidie wordt voldaan. Een begroting van het aan te vragen bedrag maakt hier onderdeel van uit. De Programmacommissie Lerarenagenda besluit of het voorstel in aanmerking komt voor de ondersteuningssubsidie.

Het budget wordt uitgeput volgens volgorde van indiening. Voor het jaar 2019 is een maximum van het totale toe te kennen budget aan projecten van €  100.000 vastgesteld. Voor 2020 en 2021 is het maximale plafond €  50.000 per jaar.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de programmapagina op de NRO website.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 december 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

200.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 3494124 l.debruin@nwo.nl