Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2018

De Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. Onderzoekers en medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen gezamenlijk financiering aanvragen voor driejarig praktijkgericht onderzoek waarbij de vraag van een groep onderwijsinstellingen, leraren of andere onderwijsprofessionals centraal staat.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert de programmering en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs.

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door en geformuleerd wordt met de onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk. Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering) en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.

De financiering kan worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek binnen voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Aanvragen dienen aan te sluiten bij het meerjarenprogramma van het NRO.

Daarnaast dienen aanvragen zich te richten op één van de volgende categorieën in het onderwijs:

 1. voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en speciaal onderwijs (po en so).
 2. voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (vo en vso).  
 3. middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 4. aanvragen die een sectoroverstijgend belang hebben.

Voor wie

Een aanvraag kan ingediend worden door een consortium van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn, eventueel aangevuld met andere professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen.

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze financieringsronde is € 13 miljoen. Een consortium kan maximaal € 500.000 financiering aanvragen. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten. In deze ronde worden projecten gefinancierd met een looptijd van 3 jaar.

Wanneer

Consortia die een uitgewerkte aanvraag willen dienen, moeten een intentieverklaring indienen en een vooraanmelding.

 • De deadline voor de intentieverklaring was: 19 september 2017 om 14.00
 • De deadline voor de vooraanmelding was: 24 oktober 2017 om 14.00

LET OP: deze datum valt in of net na de herfstvakantie.

 • De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag was dinsdag 22 maart 2018, 14.00 uur.

LET OP: Uw uitgewerkte aanvraag dient in het Engels te worden opgesteld, met een Nederlandse samenvatting.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals in de call staat beschreven.
 
De vooraanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van deze criteria:

 • Praktijkrelevantie (50%)
 • Wetenschappelijke kwaliteit (50%)

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld aan de hand van deze criteria:

 • Praktijkrelevantie (40%)
 • Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 • Kwaliteit van het consortium (20%)

Procedure

Voor de beoordeling van vooraanmeldingen stelt de PPO meerdere beoordelingscommissies in. Elke aanvraag wordt allereerst voorgelegd aan een aantal leden van de betreffende commissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk commentaar op het voorstel. Vervolgens wordt elke aanvraag besproken in een commissievergadering. Op basis van het commissieadvies zal de PPO de aanvragers adviseren om voorstellen wel of niet uit te werken.

Het beoordelen van de uitgewerkte aanvragen gaat op soortgelijke wijze, behalve dat hierbij ook referenten worden ingeschakeld en de aanvragers gelegenheid krijgen om een weerwoord te schrijven. De PPO neemt het besluit welke projecten financiering krijgen.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

22 maart 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

13 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dhr. M. (Mesut) Çifçi MSc. Dhr. M. (Mesut) Çifçi MSc. +31 (0)70-349 45 92 m.cifci@nwo.nl