Kortlopend onderwijsonderzoek 2019-2020 – eerste fase

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze ronde kunnen consortia van onderwijsinstellingen en onderzoekers een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek wat voortbouwt op eerder door het NRO gefinancierd onderzoek. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De consortia met de beste ideeën voor een onderzoeksproject ontvangen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag in de tweede fase.

Waarvoor

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek gefinancierd door het NRO is het vinden van antwoorden op vraagstukken uit de praktijk en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Voor deze subsidieronde zijn geen specifieke thema's geselecteerd. Door het NRO gefinancierde (en afgeronde) onderzoeksprojecten vormen input voor aanvragen. Dit zijn onderzoeken die gehonoreerd zijn binnen de programma’s voor fundamenteel, beleidsgericht of praktijkgericht onderzoek. Het kunnen empirische onderzoeken zijn, maar ook overzichtsstudies. Binnen deze studies zijn vaak inzichten opgedaan die om vervolgonderzoek vragen. Consortia kunnen voortbouwen op eigen onderzoek of op onderzoek van anderen.

Zie de call for proposals voor een verdere uitwerking.

Voor wie 

Het beoogde onderzoek in een startaanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden uitgevoerd door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium.

Een consortium mag slechts één startaanvraag c.q. uitgewerkte aanvraag in deze subsidieronde indienen. Een persoon of onderwijsinstelling mag wel in twee consortia plaatsnemen c.q. aan twee projecten deelnemen, als deze consortia verder van samenstelling verschillen. Een persoon kan slechts bij één aanvraag als hoofdaanvrager optreden.

De financiering kan worden aangevraagd voor primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor de gehele subsidieronde Kortlopend Onderwijsonderzoek bedraagt in totaal 2.800.000 euro, en per fase:

 1. Eerste fase: 600.000 euro (maximaal 20.000 euro per aanvraag).
 2. Tweede fase: 2.200.000 euro (maximaal 100.000 euro per aanvraag).

Het beschikbare budget van 600.000 euro voor de startaanvragen in de eerste fase van de procedure is als volgt over de sectoren verdeeld:

 • Primair onderwijs / Speciaal (basis) onderwijs: 200.000 euro
 • Voortgezet (speciaal) onderwijs: 200.000 euro
 • Middelbaar Beroepsonderwijs: 120.000 euro
 • Sector overstijgend: 80.000 euro 

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring was 6 juni 2019, om 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van een startaanvraag is 12 september 2019, om 14:00 uur.

Beoordeling 

Criteria

De startaanvragen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals die in de call is gegeven en worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria:

 1. Praktijkrelevantie van het beoogde onderzoek (30%)
 2. Wetenschappelijke criteria van het beoogde onderzoek (30%)
 3. Plan van aanpak en kwaliteit van het consortium (40%)

Op alle hoofdcriteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

Procedure 

De procedure voor toekenning van financiering in deze ronde verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van de startaanvraag. Een beoordelingscommissie van experts uit zowel praktijk als wetenschap adviseert de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) welke 30 startaanvagen financiering mogen ontvangen om de aanvraag uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. De PPO neemt het besluit.

In de tweede fase adviseert een beoordelingscommissie de PPO welke 22 consortia in aanmerking komen voor financiering van hun onderzoeksprojecten.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.800.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Mw. dr. M. Kouwenberg +31 (0)70 3494170 ppo@nro.nl

Contact

Mw. I. Nadal MSc +31 (0)70 3440530 ppo@nro.nl