Kennisbenutting Plus

Hoofdaanvragers van een lopend of net afgerond NRO-project kunnen een aanvraag indienen voor financiering van producten of activiteiten die de kennisbenutting van hun onderzoeksproject bevorderen. Aanvragen worden samen met een partner uit praktijk of beleid ingediend.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Kennisbenutting Plus stimuleert uitvoerders van NRO-projecten om de kennis, inzichten en resultaten uit hun projecten maximaal te laten benutten en verspreiden. Daarnaast heeft Kennisbenutting Plus tot doel gebruikers te betrekken bij het benutten van wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Met gebruikers bedoelen we alle doelgroepen in en rondom het onderwijs die baat hebben bij het toepassen van resultaten uit onderwijsonderzoek.

Kennisbenutting Plus stelt teams van NRO-onderzoekers en gebruikers in staat om de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten (verder) geschikt en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk of in het onderwijsbeleid. De teams ontwikkelen gezamenlijk producten of activiteiten .

Kennisbenutting Plus draagt zo bij aan de missie van het NRO: de verbinding versterken tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs, om te komen tot vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Voor wie

Aanvragen voor NRO Kennisbenutting Plus worden ingediend door de hoofdaanvrager van een lopend of net afgerond NRO-project , samen met een of meer partners uit praktijk of beleid. Dit kan een partner zijn uit het bestaande onderzoeksconsortium, maar het mag ook een nieuwe partner zijn.

De partner is de toekomstige gebruiker van het product. Hij draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en ingebruikname van het product en financiert het bedrag dat minimaal gelijk is aan de bij het NRO aangevraagde subsidie. De cofinanciering kan, mits overtuigend beargumenteerd, vervangen worden door een bijdrage in natura, zoals het beschikbaar stellen van personeel, faciliteiten of apparatuur. De waarde van deze bijdrage in natura moet omgerekend ten minste gelijk zijn aan de bij het NRO aangevraagde subsidie.

Wat aanvragen

Het totaal beschikbare budget voor NRO Kennisbenutting Plus is 60.000 euro per jaar. Het aan te vragen budget per project bedraagt maximaal 10.000 euro. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een lump sum vergoeding voor de termijn van maximaal 12 maanden.

Met de financiering kunnen teams van NRO-onderzoekers en gebruikers de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten (verder) geschikt en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk of in het onderwijsbeleid. De teams ontwikkelen gezamenlijk producten of activiteiten . Te denken valt aan: publieksuitgaven, handleidingen, lesmateriaal, toetsen, apps, websites, checklists, symposia, workshops en trainingen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van de materiële kosten voor ontwikkeling van het product of de activiteit. 

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. 

Beoordeling

Criteria

Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert het NRO de volgende criteria die toegelicht staan in de call for proposals:

  • Potentieel van het product
  • Projectaanpak 
  • Samenstelling en expertise van het team  
  • Verantwoording

Procedure

De aanvraag wordt beoordeeld door een extern adviseur en het NRO-bureau. De adviseur wordt benoemd op grond van zijn of haar deskundigheid op het terrein van de aanvraag.

Aanvragers horen uiterlijk twee maanden na indiening van hun voorstel of het NRO de financiering Kennisbenutting Plus toekent.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

60.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Contact

Mw. drs. Rowan (R.X.) Zuidema Mw. drs. Rowan (R.X.) Zuidema 070 349 43 66 r.zuidema@nwo.nl