Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: Implementatie- en bestedingsonderzoek

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van een implementatieonderzoek van de nieuwe eisen van de voorschoolse educatie (2019/2020) en een bestedingsonderzoek van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2020).

Waarvoor

Het implementatieonderzoek moet een landelijk dekkend beeld opleveren van de implementatie van de maatregelen (urenuitbreiding en inzet hbo’er) door gemeenten en houders/kindercentra. Dit betekent dat alle gemeenten bevraagd worden, en er een representatieve steekproef moet komen van houders/kindercentra. Het bestedingsonderzoek is een kwantitatief onderzoek naar de besteding van de middelen aan onderwijsachterstandenbeleid. Het onderzoek dient informatie op te leveren om vragen over de inzet van de middelen te kunnen beantwoorden. In het onderzoek worden gegevens van alle gemeenten en een representatieve steekproef van houders meegenomen.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare expertise te hebben op het terrein van de aanvraag, met de gevraagde methoden (kwantitatief en kwalitatief) en met psychometrische analyses. Daarnaast is kennis van Nederlandse gemeentelijke- en voorschoolse eduactie-beleid vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze subsidieronde is maximaal 211.500 euro. Er wordt één voorstel gehonoreerd met een maximale looptijd van 1 augustus 2019 tot en met het najaar 2021.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 7 mei 2019, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 21 mei 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Kwaliteit aanvraag (40%)
 2. Kwaliteit aanvragers (40%)
 3. Communicatie en kennisbenutting (20%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interviews met consortium en beoordelingscommissie (wederhoor)
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 mei 2019 14:00

Type

Investeringen

Budget

221.500 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Manisha Ramesar Manisha Ramesar +31 (0)70 3494125 m.ramesar@nwo.nl