Expeditieteam Lerarenagenda 2019-2022: fase 1

De programmacommissie Lerarenagenda van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op de professionalisering van leraren in het onderwijs. Gepromoveerde onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen een aanvraag indienen voor deelname aan het Expeditieteam Lerarenagenda, dat gezamenlijk een onderzoeksvoorstel zal ontwerpen omtrent de professionalisering van leraren in de context van toekomstbestendig onderwijs.

Waarvoor

In de landelijke Lerarenagenda 2013-2020 van OCW staan de opleiding en de professionele ontwikkeling van leraren in de context van toekomstbestendig onderwijs centraal. Voor de NRO Expeditie Lerarenagenda 2019-2022 zijn drie onderzoeksthema's vastgesteld. Deze thema's dienen niet alleen apart onderzocht te worden, maar juist ook in onderlinge samenhang.

De onderzoeksthema's betreffen:

 • Toekomstbestendig leraarschap
 • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
 • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Deze subsidieronde is gericht op fase 1 van de Expeditie Lerarenagenda. Onderzoekers kunnen nu aanvragen indienen voor deelname aan het expeditieteam.  

Voor wie

Aanvragen voor deelname kunnen worden ingediend door gepromoveerde onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) Nederlandse universiteiten, Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek of ander onderzoek met een innovatief en voor het programma relevant karakter wordt uitgevoerd.

Om te kunnen deelnemen moeten de deelnemers beschikbaar zijn voor participatie in de tweedaagse op 17 en 18 juni 2019, waarin het expeditieteam samen met stakeholders aan de slag gaat met het uitwerken van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast geldt dat deelnemers gedurende de looptijd van het driejarige onderzoeksproject ten minste twee dagen per week beschikbaar moeten zijn. Tenslotte is de aanvraag voor deelname niet overdraagbaar aan een ander.   

Wat aanvragen

Voor dit subsidietraject Expeditieteam Lerarenagenda stelt het NRO in totaal maximaal 1.870.000 euro beschikbaar, verdeeld over twee fasen.

Voor fase 1 tot en met december 2019 (het aanloop- en ontwikkeljaar) is maximaal 10.000 euro per persoon beschikbaar, tot een maximum van 70.000 euro (7 personen).

Voor fase 2 tot en met december 2022 (de uitvoering van het onderzoek) is 1.800.000 euro beschikbaar. Deze call for proposals zal medio 2019 worden gepubliceerd.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de direct aan fase 1 verbonden personele kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een subsidie, vanwege budgettaire en inhoudelijke overwegingen, niet het gehele aangevraagde budget toe te kennen.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor intentieverklaringen was 19 maart 2019, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor aanvragen was 2 april 2019, 14:00 uur.

Het indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor het indienen van een volledige aanvraag.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag:

 • Kwaliteit aanvrager (50%)
 • Visie op thematiek van deze subsidieoproep (30%)
 • Motivatie (20%)

Procedure

De procedure voor fase 1 bestaat uit de volgende stappen:

 • indienen van intentieverklaringen tot en met 19 maart 2019, 14:00 uur
 • indienen van aanvragen voor deelname tot en met 2 april 2019, 14:00 uur
 • (eventueel) voorselectie door jury - april 2019
 • preadvisering - april 2019 - presentatiedag met interviews - mei 2019
 • besluit door Programmacommissie Lerarenagenda - eind mei 2019

Meer informatie

Meer informatie over de Lerarenagenda vindt u op de NRO programmapagina Lerarenagenda.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

70.000 Euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 349 41 24 l.debruin@nwo.nl