Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het uitvoeren van de Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van de Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs. De inhoudelijke doelstellingen en eisen zijn te vinden in de bijlage.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

Binnen een consortium dient één persoon aangewezen te worden die als hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is dus dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO, ontvangt tijdens de beoordelingsprocedure alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn, en is na eventuele toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te financieren onderzoeksproject.

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat leden van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO niet van deelname aan de subsidieronde uitgesloten zijn. Leden van de beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs is een totaalbudget van 485.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van 4 jaar en een budget van maximaal 485.000 euro. Binnen het budget moet uitgegaan worden van een verdeling van ongeveer 200.000 euro voor het monitoronderzoek, en 285.000 euro voor het evaluatieonderzoek. 

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland zijn gevestigd.

Voor het onderhavige onderzoek wordt cofinanciering uitgesloten. 

De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een subsidie, vanwege budgettaire, inhoudelijke overwegingen, niet het gehele aangevraagde budget toe te kennen.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 16 januari 2018, 14:00 uur.   

Beoordeling

Criteria

Aanvragen voor deze subsidieronde worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:

 1. Aansluiting bij het evaluatieprogramma;
 2. Wetenschappelijke kwaliteit; a. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen, b. Opzet en methoden, c. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
 3. Beleidsmatige betekenis en kennisbenutting; a. Relevantie voor onderwijsbeleid, b. Kennisbenutting
 4. Kwaliteit onderzoeker(s).

Het eerste criterium telt voor 30% mee in de eindbeoordeling. Het tweede criterium telt voor 40% mee en het derde criterium voor 20%. Het vierde criterium telt voor 10% mee in de beoordeling. De beoordeling per criterium, elk met het gewicht zoals hierboven aangegeven, resulteert in een eindkwalificatie waarbij het standaard kwalificatiesysteem van NWO wordt gehanteerd. De kwalificatiecategorieën zijn: 

Excellent
Zeer goed
Goed
Ontoereikend

Op alle vier de deelcriteria dient sprake te zijn van ten minste een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

 • indiening van intentieverklaringen
 • indiening van aanvragen 
 • in behandeling nemen van de aanvragen
 • preadvisering beoordelingscommissie
 • weerwoord 
 • beoordeling door de beoordelingscommissie
 • besluitvorming programmaraad

Voorlopig tijdpad:
12 december 2017, 14:00 uur Deadline indiening intentieverklaringen
16 januari 2018, 14:00 uur Deadline indiening aanvragen
Medio februari 2018 Preadviezen 
Eind februari 2018 Deadline weerwoord
Begin maart 2018 Vergadering beoordelingscommissie
Medio maart 2018 Besluit ProBO
Eind maart 2018 NRO informeert de indieners over het besluit

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 januari 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 485.000 euro.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dhr. N. Rijke LLM BA Dhr. N. Rijke LLM BA +31 (0)70 3440513 n.rijke@nwo.nl