Lerarenagenda 2013-2020: 2016-2017 (derde ronde)

Onderwijsonderzoekers en consortia van onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen aanvragen indienen voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda 2013-2020.

Waarvoor

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2013 de ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te brengen.

Voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda heeft het ministerie budget beschikbaar gesteld en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. In 2014 en 2015 zijn in twee eerdere subsidierondes verschillende onderzoeken toegekend. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u hier.

Deze subsidieronde richt zich op aanvragen uit alle onderwijswetenschappelijke disciplines. Voor onderzoek in deze derde subsidieronde zijn de volgende thema's geselecteerd:

  1. Schoolleiderscompetenties en het ontwikkelen ervan;
  2. Valideren en waarderen van formeel en informeel leren van leraren;
  3. De effecten van de aanpak van Stichting LeerKRACHT.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere Nederlandse onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Ook consortia kunnen indienen, mits zij een samenwerkingsverband zijn van (1) onderzoekers aan Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere Nederlandse onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd én (2) medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen (3) professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium. De hoofdaanvrager van het consortium moet aan een Nederlandse onderzoeksinstelling werkzaam zijn.

Een onderzoeker mag in deze subsidieronde maximaal tweemaal een aanvraag indienen: één keer als hoofdaanvrager en één keer als medeaanvrager. Ook voor partners die deel uitmaken van een consortium geldt dat zij maximaal tweemaal (als medeaanvrager) bij een aanvraag betrokken mogen zijn.

Wat aanvragen

(Consortia van) onderzoekers kunnen voor deze subsidieronde maximaal 400.000 euro aanvragen. Er kan per thema maximaal één aanvraag worden gehonoreerd. Aanvragen kunnen worden ingediend met een maximale looptijd van vier jaar.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring is 29 september 2016, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 13 oktober 2016, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Relevantie
  • Kwaliteit onderzoeker(s)/ consortium
  • Kennisbenutting

De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.  

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een intentieverklaring en vervolgens het indienen van een aanvraag. De aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen vervolgens door middel van een schriftelijk weerwoord de gelegenheid om op de preadviezen te reageren. De beoordelingscommissie adviseert het bevoegd gezag binnen het NRO, dat vervolgens het besluit neemt over toekenning van financiering. (Per 2017 kent NRO een gewijzigde organisatiestructuur. Zodra formeel bekend is wat het bevoegd gezag is voor dit financieringsinstrument, zal dit worden gepubliceerd op de betreffende subsidiepagina).

Zie de call for proposals voor een uitwerking van de procedure. 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 oktober 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

400.000 euro per thema

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Gitta Snijders, MA Gitta Snijders, MA +31 (0)70 349 43 62 opro@nro.nl