Comenius Teaching Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 50.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Met de Comenius Teaching Fellowbeurzen kunnen kleinschalige, eenjarige projecten gefinancierd worden. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Voorstellen kunnen ingediend worden binnen vier thema's:

 1. Inclusief onderwijs
 2. Bildung/identiteitsvorming
 3. Verbinding met de samenleving
 4. Vrije categorie - De Waarde(n) van Weten

Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.

De aanvrager heeft direct contact met de studenten binnen het onderwijsonderdeel waar het project plaatsvindt. Dit kan zijn als docent van een vak of cursus, maar ook als studieadviseur, stageco√∂rdinator, etc. 

De aanvrager treedt op als projectleider. In de aanvraag wordt duidelijk welke expertise voor het project noodzakelijk is, en hoe deze in het projectteam aanwezig is of na toekenning betrokken zal worden. Bij voorkeur toont een aanvrager aan dat onderwijskundige expertise van binnen of buiten de eigen instelling betrokken wordt. Ook student-assistenten die een actieve bijdrage leveren aan de onderwijsvernieuwing kunnen onderdeel van het team zijn.

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 50.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 50.000 euro en niet lager dan 45.000 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Een project kan niet starten voor de bekendmaking van de toekenning (1 mei 2020)

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring en vooraanmelding verplicht.

 • Deadline intentieverklaring: 10 september 2019, 14:00 CE(S)T
 • Deadline vooraanmelding: 8 oktober 2019, 14:00 CE(S)T
 • Deadline uitgewerkte aanvragen: 9 januari 2020, 14:00 CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria: 

 1. het innovatieve karakter; 
 2. de verwachte opbrengst; 
 3. de kwaliteit van het projectplan;
 4. de onderwijservaring en -visie van de aanvrager

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door leden van de
beoordelingscommissie(s) aan de hand van de criteria 1 en 2. Op basis van de vooraanmelding ontvangt de aanvrager een postitief, danwel negatief advies om het voorstel uit te werken tot een uitgewerkte aanvraag. Deze worden door de beoordelingscommissie op alle criteria beoordeeld. De commissie formuleert een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren
voorstellen.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden in de call for proposals.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 januari 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Lauke Stoel, BSc Lauke Stoel, BSc +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl