Comenius Teaching Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen een beurs van 50.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs.

Met de Comenius Teaching Fellowbeurzen kunnen kleinschalige, eenjarige projecten gefinancierd worden. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Voorstellen kunnen ingediend worden binnen vier categorieën:

Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.

De hoofdaanvrager heeft direct contact met de studenten binnen het onderwijsonderdeel waar het project plaatsvindt. Dit kan zijn als docent van een vak of cursus, maar ook als studieadviseur, stagecoördinator, etc.

Een hoofdaanvrager treedt op als projectleider, en kan in de aanvraag maximaal drie mede-aanvragers opgeven. In de aanvraag wordt duidelijk welke expertise voor het project noodzakelijk is, en hoe deze in het projectteam aanwezig is of na toekenning betrokken zal worden. Bij voorkeur toont een aanvrager aan dat onderwijskundige expertise van binnen of buiten de eigen instelling betrokken wordt. Ook student-assistenten die een actieve bijdrage leveren aan de onderwijsvernieuwing kunnen onderdeel van het team zijn.

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 50.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 50.000 euro en niet lager dan 45.000 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden.

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 22 augustus 2017
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 17 oktober 2017

Beoordeling

Criteria

Het innovatieve karakter; de verwachte opbrengst; de kwaliteit van het project- en onderzoeksplan; de opbrengst voor de bredere docentengemeenschap; en de onderwijservaring en -visie van de aanvrager zijn de beoordelingscriteria in iedere ronde binnen het Comeniusprogramma.

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie(s). De commissie formuleert een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en de gehonoreerde projecten van de eerste ronde.

Voor een lijst van Veelgestelde vragen en antwoorden gaat u naar FAQ. Deze lijst wordt regelmatig geüpdate.

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 oktober 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.300.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Mw. G.D. Aartsma Msc. Mw. G.D. Aartsma Msc. +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl