Comenius Senior Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 100.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Met de Comenius Senior Fellow-beurzen kunnen innovatieprojecten met een looptijd van twee jaar gefinancierd worden. 
De Senior Fellow en zijn/haar team van projectleden voeren naast de vernieuwing ook een evaluatie uit van het effect van de vernieuwing evenals van de uitvoering van het project.

Voorstellen kunnen ingediend worden binnen vier thema's:

  1. Inclusief onderwijs
  2. Bildung/identiteitsvorming
  3. Verbinding met de samenleving
  4. Vrije categorie - De Waarde(n) van Weten

Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Per faculteit kan er één aanvraag ingediend worden. 

De Senior fellow heeft tenminste vijf jaar ervaring en toont ambitie op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap en/of op het in het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijs voor het eigen vakgebied of aandachtsgebied. In de aanvraag wordt niet alleen in de ervaring en expertise van de Fellow, maar ook het projectteam beschreven. 

De aanvrager treedt op als projectleider. In de aanvraag wordt duidelijk welke expertise voor het project noodzakelijk is, en hoe deze in het projectteam aanwezig is of na toekenning betrokken zal worden. Bij voorkeur toont een aanvrager aan dat onderwijskundige expertise van binnen of buiten de eigen instelling betrokken wordt. Ook student-assistenten die een actieve bijdrage leveren aan de onderwijsvernieuwing kunnen onderdeel van het team zijn.

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 100.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 100.000 euro en niet lager dan 95.000 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 24 en maximaal 30 maanden. Een project kan niet starten voor de bekendmaking van de toekenning (1 mei 2020)

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring en vooraanmelding verplicht.

Deadline intentieverklaring: 3 september 2019, 14:00 CE(S)T
Deadline vooraanmelding: 1 oktober 2019, 14:00 CE(S)T
Deadline uitgewerkte aanvragen: 3 december 2019, 14:00 CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria: 

  1. het innovatieve karakter; 
  2. de verwachte opbrengst; 
  3. de kwaliteit van het projectplan;
  4. de onderwijservaring en -visie van de aanvrager

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door leden van de beoordelingscommissie(s) aan de hand van de criteria 1, 2 en 4. Op basis van de vooraanmelding ontvangt de aanvrager een postitief, danwel negatief advies om het voorstel uit te werken tot een uitgewerkte aanvraag. De commissie stelt preadviezen op, waar de aanvrager in een weerwoord op mag reageren. De aanvragen worden door de beoordelingscommissie op alle criteria beoordeeld. De commissie formuleert een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden in de call for proposals.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 december 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.200.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl