Comenius Senior Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen een beurs van 100.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen opleiding of track binnen grote opleiding.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs.

Met de Comenius Senior Fellow-beurzen kunnen innovatieprojecten met een looptijd van twee jaar gefinancierd worden. De projecten worden uitgevoerd in de context van een opleiding of track binnen een grote opleiding. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

De Senior Fellow en zijn/haar team van projectleden voeren naast de vernieuwing ook een evaluatie uit van het effect van de vernieuwing evenals van de uitvoering van het project.

Voorstellen kunnen ingediend worden binnen vier categorieën:

Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Per faculteit kan éen aanvraag ingediend worden.

De Senior Fellow toont de ambitie om zijn of haar onderwijskundig leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Binnen een opleiding bezet hij of zij een coördinerende positie. In de aanvraag wordt niet alleen de ervaring en expertise van de Fellow, maar ook het projectteam beschreven.

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 100.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 100.000 euro en niet lager dan 95.000 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 24 en maximaal 30 maanden. (Let op! In de versie van de Call for proposals die tot +/- 15 juli te downloaden was, stond op één plaats in de Call een verkeerde richtlijn voor de looptijd (namelijk 12-18 maanden) van een project vermeld.)

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 29 augustus 2017
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 7 november 2017

Beoordeling

Criteria

Het innovatieve karakter; de verwachte opbrengst; de kwaliteit van het project- en onderzoeksplan; de opbrengst voor de bredere docentengemeenschap; en de onderwijservaring en -visie van de aanvrager zijn de beoordelingscriteria in iedere ronde binnen het Comeniusprogramma.

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie(s). De commissie formuleert een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Voor een aanvraag aan de commissie voorgelegd wordt, wordt de aanvraag door enkele leden van de beoordelingscommissie schriftelijk beoordeeld. Deze schriftelijke beoordeling wordt (geanonimiseerd) aan de aanvrager toegestuurd. De aanvrager krijgt vervolgens één week de tijd om op deze beoordeling te reageren.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en de gehonoreerde projecten van de eerste ronde.

Voor een lijst van Veelgestelde vragen en antwoorden gaat u naar​ FAQ. Deze lijst wordt regelmatig geüpdate.

 


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 november 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.200.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Mw. M. van der Veen MSc Mw. M. van der Veen MSc +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl