Comenius Leadership Fellows

Onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen een beurs van 250.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie over de breedte van een gehele faculteit of gehele instelling.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs.

In de Comenius Leadership Fellow-projecten wordt een onderwijsinnovatie doorgevoerd over de breedte van een gehele faculteit of een gehele onderwijsinstelling. De projecten kunnen een impuls geven aan de onderwijsambities zoals geformuleerd in het Strategisch (onderwijs) plan van de eigen instelling. In tegenstelling tot de projecten van de Teaching Fellows en Senior Fellows worden voor deze projecten geen inhoudelijke thema’s voorgeschreven.

De onderwijsvisie van de Leadership Fellow ligt ten grondslag aan het Leadership Fellow-project. In het project(voorstel) wordt deze visie concreet gemaakt door een doordacht onderwijsontwerp en een projectplan voor het doorvoeren van de innovatie. Daarnaast omvat het projectvoorstel een onderzoeksplan voor het waarneembaar maken van de effecten van de innovatie en een plan voor (tussentijdse) monitoring van de voortgang van het project.

Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Per instelling kan één aanvraag ingediend worden.

De Leadership fellow heeft, vanuit de eigen bestuurlijke of coördinerende positie (eventueel door samenstelling van een projectteam) het mandaat en de ‘slagkracht’ om deze innovatie door te voeren binnen de faculteit/instelling. Daarnaast heeft de Leadership Fellow, door zijn/haar ervaring en (internationale) netwerk een brede blik op het onderwijsveld. De Fellow (en het projectteam) zijn daardoor in staat om een innovatie te ontwerpen en door te voeren die niet alleen de potentie heeft het eigen onderwijs te verbeteren, maar bovendien de potentie heeft (internationaal) toonaangevend te zijn.

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de Call for Proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 250.00 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 250.000 euro en niet lager dan 237.500 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 36 en maximaal 42 maanden.

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 22 augustus 2017
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 10 oktober 2017

Beoordeling

Criteria

Het innovatieve karakter; de verwachte opbrengst; de kwaliteit van het project- en onderzoeksplan; de opbrengst voor de bredere docentengemeenschap; en de onderwijservaring en -visie van de aanvrager zijn de beoordelingscriteria in iedere ronde binnen het Comeniusprogramma.

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

Na indiening worden aanvragen voorgelegd aan (internationale) referenten. Zodra het referentenrapport gereed is, wordt dit voorgelegd aan de aanvrager, die vervolgens tien werkdagen de tijd krijgt om een weerwoord op het referentencommentaar op te stellen.

De aanvragen, de referentenrapporten en weerwoorden worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie nodigt de maximaal 12 meest kansrijke aanvragers uit voor een interview met de commissie.

Na de interviews formuleert de commissie een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Een gedetailleerde beschrijving van het proces en tijdspad is te vinden in de call for proposals.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en de gehonoreerde projecten van de eerste ronde.

Voor een lijst van Veelgestelde vragen en antwoorden gaat u naar FAQ. Deze lijst wordt regelmatig geüpdate.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 oktober 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Mw. J.H.H. Huisman MA Mw. J.H.H. Huisman MA +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl