Comenius Leadership Fellows

Onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 500.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie in één of meedere faculteiten, of gehele hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Met de Comenius Leadership Fellow-beurzen kunnen innovatieprojecten met een looptijd van drie jaar gefinancierd worden. De projecten kunnen een impuls geven aan de onderwijsambities zoals geformuleerd in het strategisch (onderwijs)plan van de eigen instelling. In tegenstelling tot de projecten van de Teaching en Senior Fellows worden voor deze projecten geen inhoudelijke thema's voorgeschreven.

De onderwijsvisie van de Leadership Fellow ligt ten grondslag aan het Leadership Fellow-project. In het project(voorstel) wordt deze visie concreet gemaakt door een doordacht onderwijsontwerp en een projectplan voor het doorvoeren van de innovatie. Daarnaast omvat het projectvoorstel een onderzoeksplan voor het waarneembaar maken van de effecten van de innovatie en een plan voor (tussentijdse) monitoring van de voortgang van het project.

Meer informatie over de aard van de projecten is te vinden in de call for proposals.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Per instelling kan één aanvraag ingediend worden. 

De Leadership Fellow heeft, vanuit de eigen bestuurlijke of coördinerende positie (eventueel door samenstelling van een projectteam) het mandaat en de 'slagkracht' om deze innovatie door te voeren binnen de faculteit/instelling. Daarnaast heeft de Leadership Fellow, door zijn/haar ervaring en (internationale) netwerk een brede blik op het onderwijsveld. De Fellow (en het projectteam) zijn daardoor in staat om een innovatie te ontwerpen en door te voeren die niet alleen de potentie heeft het eigen onderwijs te verbeteren, maar bovendien de potentie heeft (internationaal) toonaangevend te zijn. 

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Wat aanvragen

Per project is een budget van maximaal 500.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan 500.000 euro en niet lager dan 450.000 euro.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 36 en maximaal 42 maanden. Een project kan niet starten voor de bekendmaking van de toekenning (1 mei 2020)

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

Deadline intentieverklaring: 5 september 2019, 14:00 CE(S)T
Deadline uitgewerkte aanvragen: 10 oktober 2019, 14:00 CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria: 

  1. het innovatieve karakter; 
  2. de verwachte opbrengst; 
  3. de kwaliteit van het projectplan;
  4. de onderwijservaring en -visie van de aanvrager

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

Na indiening worden aanvragen voorgelegd aan (internationale) referenten. Zodra het referentenrapport gereed is, wordt dit voorgelegd aan de aanvrager, die vervolgens vijf werkdagen de tijd krijgt om een weerwoord op het referentencommentaar op te stellen. 

De aanvragen, de referentenrapporten en weerwoorden worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie nodigt de (maximaal) 8 meest kansrijke aanvragers uit voor een interview met de commissie.

Na de interviews formuleert de commissie een advies aan de minister van OCW omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De minister neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden in de call for proposals.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma en een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-breed

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Luisa Solms, Msc Luisa Solms, Msc +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl