Burgerschap in Beeld

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van het Nederlandse aandeel in ICCS 2022 en een extra meting in 2020 in het voortgezet onderwijs (vo) op basis van de instrumenten uit ICCS 2016.

Waarvoor

ICCS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek waarin wordt nagegaan hoe jongeren in verschillende landen in de 21e eeuw voorbereid zijn op hun rol als burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Door de Nederlandse deelname aan ICCS kan een beeld worden geschetst van het niveau van Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare expertise te hebben in de uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en empirisch onderzoek naar burgerschap. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze subsidieronde is maximaal 770.000 euro. Er wordt één voorstel gehonoreerd dat zo spoedig mogelijk na toekenning van start gaat, en uiterlijk 1 juli 2024 wordt afgerond.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 12 februari 2019, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 7 maart 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Deskundigheid van de onderzoeksgroep (40%)
 2. Beschrijving van het onderzoeksplan (40%)
 3. Communicatie en kennisbenutting (20%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Preadvisering door de beoordelingscommissie
 • Interviews met consortium en beoordelingscommissie (wederhoor)
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van ICCS en ICCS Nederland website.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 maart 2019 14:00

Type

Investeringen

Budget

770.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Contact

Mw. M.S. (Manisha) Ramesar Mw. M.S. (Manisha) Ramesar +31 (0)70 349 41 25 m.ramesar@nwo.nl