Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. 

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van onderzoek naar twee thema’s die beleidsmatig van belang zijn als het gaat om de kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs: 1) het bestuurlijk vermogen van schoolbesturen en 2) de werking van professionaliseringsprikkels in het VO.

Waarvoor

Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar bestuurlijk vermogen in relatie tot onderwijskwaliteit en de effecten van professionaliseringsprikkels in het huidige stelsel. Het onderzoek moet bijdragen aan meer inzicht in het bestuurlijk vermogen: hoe geven besturen dit vorm en hoe werkt dit door op de kwaliteit van het onderwijs? Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in (de werking van) prikkels in het stelsel die gericht zijn op het bevorderen van de professionele kwaliteit van bestuurders, interne toezichthouders, schoolleiders en leraren.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen deskundig te zijn op het terrein van de aanvraag, mede blijkend uit publicaties, presentaties en kennisbenuttingsprestaties.  Daarnaast moeten de wetenschappelijke disciplines waar de onderzoeksvragen zich op richten, met name methodologische, onderwijskundige, bestuurskundige en onderwijsrechtelijke kennis, vertegenwoordigd zijn in de samenstelling van het onderzoeksteam.

Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn.

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze subsidieronde is maximaal 564.000 euro. Er wordt één voorstel gehonoreerd met een maximale looptijd van 3 jaar.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 12 september 2019, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 26 september 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
 2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30%)
 3. Kwaliteit consortium (20%)
 4. Communicatie en kennisbenutting (20%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Mogelijkheid tot weerwoord aanvrager
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de Pogrammaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO)

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

564.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022) Mensen (2019-2022)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Manisha Ramesar Manisha Ramesar +31 (0)70 3494125 m.ramesar@nwo.nl