Beleidsgericht Onderwijsonderzoek

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek naar de onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende vier thema’s: 1.Regionale sturing in het onderwijs 2. Gedragseffecten door prikkels in het onderwijs vanuit onderwijsbeleid 3. Brede benadering van onderwijskwaliteit 4. Naar een duurzame implementatie van technologie in onderwijs

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijs-onderzoek. Beleidsgericht onderzoek resulteert meestal niet in een concreet advies, maar in algemene aanbevelingen voor beleid, voor de onderwijspraktijk en voor (vervolg)onderzoek. In de uitwerking hecht het NRO eraan dat niet alleen aandacht wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen vaak als bekend worden verondersteld. De vraag is meer hoe beleid daadwerkelijk gestalte krijgt. Vanwege de dynamische en complexe omgeving waarin beleidsgericht onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, dienen aanvragers hun probleemstelling en onderzoeksmethoden zo in te richten dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat de (laatste) resultaten verschijnen. Daartoe zal de programmaraad tijdens de uitvoering van het onderzoek ook voor verbinding en versterking zorgen tussen onderzoekers en beleidsmakers. 

Voor wie

Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen. 

De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn. De hoofdaanvrager dient een onderbouwde substantiële bijdrage (in tijd) aan het project te besteden met als doel om de beleidsrelevantie en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2020 is een totaalbudget van 1.800.000 euro beschikbaar. U kunt aanvragen indienen met een minimale looptijd van 24 maanden en een maximale looptijd van 48 maanden. Het beschikbare budget per aanvraag is maximaal 450.000 euro. Een aanvraag kan uit meerdere deelprojecten bestaan. Per thema wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd. 

Wanneer

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn de oorspronkelijke deadlines verschoven naar: 

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen was 21 april 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 23 juni 2020, om 14:00:00 CE(S)T.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom aankomende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
 2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30%)
 3. Kwaliteit van het consortium en samenwerking(20%)
 4. Kennisbenutting (20%)

U kunt in de call for proposals de onderliggende sub-criteria lezen.

Procedure

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

 • Indiening van intentieverklaringen;
 • Indiening van aanvragen;
 • In behandeling nemen van de aanvragen;
 • Voorselectie (optioneel);
 • Preadvisering beoordelingscommissie;
 • Weerwoord;
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie;
 • Besluitvorming programmaraad.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 juni 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 1.800.000 euro.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Pia Hindriks, MSc. Pia Hindriks, MSc. +31 (0)70 3494056 probo@nro.nl