Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek naar de onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende drie thema’s: 1. Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs 2. Onderwijs en levensloop 3. De socialiserende functie van het onderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijs-onderzoek. Beleidsgericht onderzoek resulteert meestal niet in een concreet advies, maar in algemene aanbevelingen voor beleid, voor de onderwijspraktijk en voor (vervolg)onderzoek. In de uitwerking hecht het NRO eraan dat niet alleen aandacht wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen vaak als bekend worden verondersteld. De vraag is meer hoe beleid daadwerkelijk gestalte krijgt. Vanwege de dynamische en complexe omgeving waarin beleidsgericht onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, dienen aanvragers hun probleemstelling en onderzoeksmethoden zo in te richten dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat de (laatste) resultaten verschijnen. Daartoe zal de programmaraad tijdens de uitvoering van het onderzoek ook voor verbinding en versterking zorgen tussen onderzoekers en beleidsmakers.

Voor wie

Aanvragen kunnen ingediend worden door onderzoekers verbonden aan Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn.

Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een aanvrager kan in deze subsidieronde maximaal eenmaal indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Let op! De subsidierondes Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 (ProBO) en Samenhangende onderzoeksprojecten 2018 (PROO) vinden ongeveer tegelijkertijd plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag in te dienen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaanvrager als van medeaanvrager).

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 met een looptijd van twee tot drie jaar en een budget tot maximaal 450.000 euro. Voor deze subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 is een totaalbudget van 1.800.000 euro beschikbaar.

Per thema wordt tenminste één aanvraag gehonoreerd.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was dinsdag 20 februari 2018, om 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was dinsdag 27 maart 2018, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (30 %)
 2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30 %)
 3. Kwaliteit consortium (20 %)
 4. Kennisbenutting (20 %)

De beoordeling per criterium, elk met het gewicht zoals hierboven aangegeven, resulteert in een eindkwalificatie waarbij het standaard kwalificatiesysteem van NWO wordt gehanteerd. De kwalificatiecategorieën zijn:

 • Excellent
 • Zeer goed
 • Goed
 • Ontoereikend

Op alle vier de deelcriteria dient sprake te zijn van ten minste een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Indiening van intentieverklaringen
 2. Indiening van aanvragen
 3. In behandeling nemen van de aanvragen
 4. Voorselectie (optioneel)
 5. Preadvisering beoordelingscommissie
 6. Weerwoord
 7. Beoordeling door de beoordelingscommissie
 8. Besluitvorming programmaraad

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 maart 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 1.800.000 euro.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. P. Hindriks +31 (0)70 3494056 probo@nro.nl