Sustainable Urbanisation Global Initiative - Food-Water-Energy Nexus

De call Sustainable Urbanisation Global Initiative Food-Water-Energy Nexus (SUGI-FWE) geeft onderzoekers, steden en maatschappelijke organisaties in Europa en daar buiten de mogelijkheid te werken aan urgente en maatschappelijke uitdagingen op de korte en lange termijn en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van stedelijke oplossingen op de voedsel-water-energie nexus. Binnen Nederland wordt de SUGI-FWE call ondersteund door het kennisinitiatief “Verbinden van Duurzame Steden” (VerDuS). Voor meer informatie zie de call-tekst.

Waarvoor

De SUGI-FWE call is gezamenlijk ontwikkeld door het Belmont Forum en JPI Urban Europe. Het doel van JPI Urban Europe is het creëren van aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale stedelijke gebieden. Steden bieden zowel mogelijkheden voor economische ontwikkeling en innovatie als uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gelijkheid. Daarom is ontwikkeling van procedures in het verkrijgen van nieuwe kennis en het implementeren van oplossingen noodzakelijk.

Het doel van de SUGI-FWE call is om de wereldwijde, gefragmenteerde kennis bij elkaar te brengen om tot innovatieve oplossingen te komen voor de voedsel-water-energie nexus uitdaging. SUG-FWE is er op gericht meer veerkrachtige, toegepaste stedelijke oplossingen te ontwikkelen op basis van onderzoek en innovatie.

Onderwerpen in deze call:

 • robuuste kennis, indicatoren en beoordelingen
 • multi-level governance en management van de voedsel-water-energie nexus
 • managen van potentiële strategieën en oplossingen om opkomende risico's op het kruispunt van duurzame stedelijke ontwikkeling en de FWE-nexus te ondervangen

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Voor wie

Een consortium van tenminste drie ontvankelijke aanvragers uit ten minste drie deelnemende landen kan een voorstel indienen. Om aanspraak te kunnen maken op de Europese fondsen dienen minimaal twee Europese landen deel te nemen aan het consortium. Senior onderzoekers die zijn aangesteld, ten minste voor de duur van het project, bij een Nederlandse universiteit, NWO- en KNAW-instituut, TO2-instituut en HBO– instituut, kunnen financiering aanvragen bij NWO en deelnemen in een SUGI-consortium als hoofdaanvrager of medeaanvrager. Een aanvrager mag bij maximaal twee voorstellen betrokken zijn, waarvan slechts één keer als hoofdaanvrager.  

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen financiering bedraagt 250.000 euro. De maximale projectduur is drie jaar. Het materiële budget mag niet hoger zijn dan 20 procent van het totaal aangevraagde budget (inclusief de benchfee). Voor universiteiten, NWO- en KNAW-instituten geldt het VSNU-contract “Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek”. Voor HBO instellingen en TO2 instituten  wordt verwezen naar de Handleiding Overheidstarieven 2017.

Personeel aan universiteiten, NWO- en KNAW-instituten

 • Of een fulltime PhD met een 4-jarige aanstelling. De eerste drie jaar kunnen worden gefinancierd via dit programma; de instelling wordt gevraagd een garantstelling voor het vierde jaar te overleggen.
 • Of een Postdoc voor maximaal drie jaar met een aanstelling van minimaal 0.6 fte. De positie van postdoc kan over meerdere mensen worden verdeeld, maar de minimale aanstelling moet 0,2 fte bedragen. Gecombineerd moet de aanstelling van postdoc optellen tot minimaal 0,6 fte en maximaal 1fte voor elk jaar van de duur van het project.
 • In aanvulling op een PhD of postdoc, kunnen één tot twee vervangingssubsidies worden aangevraagd met een maximum van 0,2 fte per persoon voor de duur van drie jaar. De maximaal aan te vragen kosten voor een vervangingssubsidie zijn gelijk aan de kosten van een postdoc. Let op: het is alleen mogelijk een vervangingssubsidie aan te vragen wanneer er ook financiering wordt aangevraagd voor een PhD of postdoc. Aanvragen waarbij alleen vervangingssubsidies worden aangevraagd worden niet ontvankelijk verklaard.
 • Voor de berekening van de salariskosten is de VSNU salaris tabel van toepassing, zie “berekening vergoeding met salarispeil 01-07-2016”. Let op: bij het indienen van het full-proposal dient te worden gerekend met de salaristabellen van “berekening vergoeding met salarispeil 01-07-2017”; deze komt t.z.t. online.

Benchfee

Aan een PhD of postdoc met een minimale aanstelling van 0.5 fte voor 1 jaar - berekend over de gehele duur van het project- wordt een benchfee toegekend. De benchfee is een persoonsgebonden vergoeding toegekend aan een PhD of postdoc en bedraagt een vast bedrag van 5000 euro. Hier kunnen bijvoorbeeld congreskosten en disseminatiekosten mee worden gedekt. Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor activiteiten die al worden gedekt door de benchfee.

Personeel aan TO2 instituten en HBO instellingen

 • Een junior docent/onderzoeker en/of docent/onderzoeker (maximaal schaal 11 / 12 van de Handleiding Overheidstarieven 2017; tabel 1 directe loonkosten) voor maximaal drie jaar met een aanstelling van in totaal 1 fte. De positie van junior docent / docent is eventueel te verdelen over maximaal 2 personen met een minimum van 0.4 fte per persoon voor elk jaar van de duur van het project.
 • In aanvulling op een junior docent/onderzoeker en/of docent/onderzoeker kunnen een of meerdere senior docenten/onderzoekers (maximaal schaal 13 van de Handleiding Overheidstarieven 2017) of lectoren (maximaal schaal 15 van de Handleiding Overheidstarieven 2017) worden aangesteld met een maximum van 0.4 fte; te verdelen over maximaal 4 personen met een maximum van 0.2 fte per persoon voor elk jaar van de duur van het project.
 • Personeel aan TO2 en HBO instellingen moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017: 
  - junior docent/onderzoeker (junior): €57 p/u (schaal 11)
  - docent/onderzoeker (medior): € 66 p/u (schaal 12)
  - senior docent/onderzoeker: € 74 p/u (schaal 13)
  - lector: € 90 p/u (schaal 15)

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief, inclusief de hierbij geldende opslagen. BTW mag niet mee berekend worden. De bovenstaande maximale tarieven zijn bindend. Dit betekent dat de door u in de aanvraag op te nemen uurtarieven worden aangehouden bij een eventuele toekenning en uiteindelijke subsidievaststelling.

In de full proposal fase dient de hoofdaanvrager in het financial details form de overweging achter de verdeling van de personele kosten over de verschillende leden van het consortium toe te lichten.

Materiële kosten

Aanvragers kunnen niet-wetenschappelijk personeel inhuren. Niet-wetenschappelijk personeel ondersteunt de onderzoekers met specifieke niet-academische taken gerelateerd aan het onderzoek. Denk hierbij aan computer programmatie, kennis disseminatie en / of kennis cocreatie. De bijdrage van niet-wetenschappelijk personeel dient expliciet te worden gemotiveerd, zowel in de wijze waarop een bijdrage wordt geleverd als de duur. Wanneer een instelling eigen (niet-wetenschappelijk) personeel inzet, dan moet dit onder personele kosten worden begroot; dit geldt voor zowel HBO en TO2 instituten als voor universiteiten, NWO- en KNAW instituten. Ondersteunende administratieve taken komen niet in aanmerking voor financiering.

 • Voor universiteiten, NWO- en KNAW-instituten geldt dat het VSNU-contract “Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek” als leidraad gebruikt dient te worden bij het vaststellen van de kosten voor niet-wetenschappelijk personeel. Zie “berekening vergoeding met salarispeil 01-07-2017”  (NWP MBO, NWP HBO of NWP Academisch).
 • HBO instellingen en TO2 instituten dienen de Handleiding Overheidstarieven 2017 als leidraad te nemen bij de berekening van het uurloon van uitvoerders van specifieke taken gerelateerd aan het onderzoek.

Daarnaast kunnen ook reiskosten en netwerk- en consortiumkosten worden opgevoerd bij de materiële kosten.

Let op: in de tweede fase, bij het indienen van een volledige aanvraag, moet ook een NWO ‘financial details’ formulier worden geüpload in het elektronische indieningssysteem van FFG. Kosten voor infrastructuur (voorbeeld: huisvesting, kantoorautomatisering, boeken, laptops voor persoonlijk gebruik) en overhead worden niet vergoed.

Wanneer

De deadline voor het indienen van een vooraanmelding (verplicht) was 15 maart 2017, 19:00 uur CET.
De deadline voor het indienen van een volledig onderzoeksvoorstel is 20 september 2017, 19:00 uur CET.

Het indienen van de voorstellen gebeurt via eCall, het elektronische indieningssysteem van FFG. 

Beoordeling

Criteria

Het voorstel wordt beoordeeld op de criteria “excellentie”, “impact” en “kwaliteit en efficiëntie van de implementatie van het onderzoek & innovatie project”.

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Procedure

De beoordeling in deze call gebeurt in twee fases. In de eerste fase worden consortia uitgenodigd een vooraanmelding in te dienen. Alleen consortia die succesvol zijn in de eerste fase worden uitgenodigd een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen in de tweede fase. Ontvankelijke voorstellen, zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen, worden beoordeeld door een onafhankelijk internationaal panel van experts. De voorstellen worden gerankt op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de call. Naast het internationale expert panel wordt er geen gebruik gemaakt van externe referenten en daarnaast is er ook geen mogelijkheid voor weerwoord.  

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de SUGI-FWE website van JPI Urban Europe

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

20 september 2017 19:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het Nederlandse budget is 1.000.000 euro.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

JPI URBAN EUROPE

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties, Platform31, NRPO-SIA

Contact

Mw. dr. M. Neijts Mw. dr. M. Neijts +31 (0)70 3494033 m.neijts@nwo.nl