Replicatiestudies

Gepromoveerde onderzoekers werkzaam aan een Nederlandse kennisinstelling kunnen financiering aanvragen voor het repliceren van 'hoeksteenonderzoek' in de disciplines van het NWO-gebied MaGW en van ZonMw.

Waarvoor

Met dit pilotprogramma wil NWO onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren. NWO wil tevens ervaring opdoen die kan leiden tot inzicht in een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s, en tot inzicht in en reflectie op de eisen die NWO stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

Voor wie

Aanvragers zijn gepromoveerde onderzoekers die voor de duur van het voorgestelde project verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling gespecificeerd in de call for proposals. Zij beschikken over aantoonbare methodologische competenties om het voorgestelde onderzoek uit te voeren of te begeleiden. Aanvragers dienen ook aantoonbare expertise te hebben op het onderzoeksgebied van de te repliceren studie. Als het onderzoek door meerdere onderzoekers wordt uitgevoerd, moet uit de samenstelling van de projectgroep blijken dat de relevante expertises hierin zijn vertegenwoordigd.

Wat aanvragen

Er zijn verschillende vormen van replicatiestudies te onderscheiden.

 1. Reproductie: replicatie met bestaande data: hernieuwde analyse van de datasets uit de oorspronkelijke studie.
 2. Replicatie met nieuwe data: nieuwe dataverzameling met hetzelfde onderzoeksprotocol als de oorspronkelijke studie.
 3. Replicatie met dezelfde vraagstelling: nieuwe dataverzameling met een andere opzet dan de oorspronkelijke studie waarbij de vraagstelling ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijk onderzoek.

In dit pilotprogramma wordt uitsluitend onderzoek gefinancierd dat in de eerste twee categorieën valt.

Er kan maximaal € 75.000 per Type 1-project worden aangevraagd, en maximaal € 150.000 voor Type 2-onderzoek. Dit bedrag is vrij te verdelen over personele en materiële kosten.

De looptijd van het onderzoek is maximaal twee jaar.

Wanneer

De deadline voor deze call was op donderdag 12 januari 2017 om 14.00 C.E.T.

Beoordeling

Criteria

 1. Verantwoording hoeksteen, relevantie replicatie
 2. Exactheid en haalbaarheid van de replicatie
 3. Beschikbaarheid benodigde gegevens
 4. Methodologisch, registratie, publicatie, kennisbenutting
 5. Kwaliteit van de aanvragers
 6. Budget
 7. Relatie met oorspronkelijke aanvragers

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
 • Beoordeling door twee externe referenten - één op het terrein van de aanvraag en één methodisch expert, en wederhoor;
 • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines;
 • Besluit door bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Het programma Replicatiestudies wordt begeleid door een programmacommissie, bestaande uit de volgende onderzoekers:

 • Lex Bouter, VU, voorzitter
 • Joop Hox, UU
 • Eduard Klasen, LUMC
 • Daniël Lakens, TUe
 • Christine Mummery, LUMC
 • Michèle Nuijten, Universiteit Tilburg
 • Rolf Zwaan, EUR.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 januari 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3 jaarlijkse rondes van 1 mln

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Replicatiestudies

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Contact

Mw. dr. C. Hillebrink Mw. dr. C. Hillebrink +31 (0)70 3494311 c.hillebrink@NWO.NL