Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Bij het TKI Dinalog kan via NWO financiering worden aangevraagd voor projectvoorstellen voortkomende uit innovatie-communities, waarmee kennis wordt gegenereerd die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek.

 

Let op: op 16 juni 2016 is de Call for Proposals op twee punten gewijzigd. Het betreft een tweetal administratieve wijzigingen:

 1. In paragraaf 3.2 (Wat kan worden aangevraagd) is de aftopping van het uurtarief onder vrije tariefstelling op €125,- (categorie b) verwijderd.
 2. In paragraaf 3.5 (Voorwaarden verplichte cofinanciering) is de volgende zin verwijderd: “Voor deze call geldt dat, onafhankelijk van met welke methode wordt gerekend, het maximale uurtarief voor cofinanciering is vastgesteld op € 125.”

De aangepaste Call for Proposals is onderaan deze pagina te downloaden.

Waarvoor

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, de omschakeling van winkelverkopen naar internetverkopen, het instandhouden van complexe installaties en het ontwikkelen van een deeleconomie. In deze oplossingen speelt bundeling van stromen en capaciteit, beladingsgraad van voertuigen, betere benutting van vervoersmogelijkheden, het intensief gebruik van data en de optimale ondersteuning van besluitvorming een belangrijke rol. Het doel is door intensieve samenwerking in de keten end to end een efficiënter en flexibeler logistiek proces te creëren, met minder vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot. Logistiek waarmee Nederland internationaal nog meer voorop gaat lopen.

De 2016 Accelerator call geeft uitvoering aan het jaarprogramma 2016, zoals dat in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld in de Topsector Logistiek.

Het beoogde onderzoek is vernieuwend, van hoog niveau, transdisciplinair en internationaal georiënteerd. Het onderzoek dient te voldoen aan de eisen voor kwaliteit en utilisatie. Net als in de vorige accelerator call is er in deze call ook ruimte voor het indienen van voorstellen voor innovatiecommunities. De call draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2015-2020 zoals opgesteld door het Strategisch Platform Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor wie

De Accelerator-call is gericht op samenwerking met partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Om dit uitgangspunt vorm te geven dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken samenwerkingspartners een consortium op te richten. Er dienen naast de instelling van de hoofdaanvrager minimaal twee private en/of (semi-)publieke partijen bij de aanvraag betrokken te zijn. Het heeft de voorkeur dat nog meer partners (als meefinancierende partij) deel uitmaken van het projectconsortium. Er worden twee typen cofinanciering onderscheiden:

 • In kind bijdragen, en
 • Cash bijdragen.

De hoofdaanvrager is verbonden aan een Nederlandse onderzoeksinstelling voor de looptijd van het beoogde onderzoek. Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn kennisinstellingen zoals geformuleerd door de RVO. Zie bijlage 6.1 in de Call for Proposals voor de definitie van de RVO.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor deze call is maximaal acht (8) miljoen euro. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De maximaal aan te vragen financiering per project is M€ 1. Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het project moeten worden gemaakt. De totale looptijd van een project is ten minste één jaar en niet langer dan twee jaar. De einddatum van een project is uiterlijk 1 november 2018.

Voorwaarden voor cofinanciering 

De private en/of (semi-)publieke partners in het consortium dienen tezamen een concrete bijdrage te leveren aan het onderzoek, die de financieringsbijdrage van het TKI minstens evenaart. Daarmee is de minimale cofinanciering vanuit het consortium 50% van het totale projectbudget. In geval dat bijvoorbeeld k€ 500 wordt aangevraagd, is er een cofinancieringseis van minimaal k€ 500 cash en/of in-kind.

Let op: de voorwaarden omtrent in-kind cofinanciering zijn verruimd. Voor meer informatie verwijzen we u naar het document ‘Aanvulling bij toegestane in-kind cofinanciering’ dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Zie voor meer informatie paragraaf 1.2 (Beschikbaar budget) en paragraaf 3.3 (Wat kan worden aangevraagd) van de Call for Proposals.

Wanneer

Voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum van de call op 13 september 2016, 14.00 uur CET.

Zie voor meer informatie paragraaf 3.4 (Wanneer kan aangevraagd worden).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende (sub)criteria:

I. Kwaliteit:

 • Vraag- en doelstellingen
 • Benadering en methoden

II. Aansluiting op de call Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector:

 • Bijdragen aan doelen en Key Performance Indicators
 • Relevantie van de kennisontwikkeling

III. Kennisvalorisatie

 • Bedrijfsrelevantie (utilisatie)
 • Toegevoegde waarde van de kennisvalorisatie
 • Doeltreffendheid en haalbaarheid van de aanpak

Zie paragraaf 4.2 (Criteria) van de Call for Proposals voor een uitgebreide toelichting op de criteria.

Procedure

Aanvragen die ontvankelijk zijn worden op alle bovengenoemde criteria beoordeelt door de Programmacommissie TKI Dinalog (PC). De PC zal de aanvraag een kwalificatie geven (excellent, zeer goed, goed, matig of onvoldoende) en een honoreringsadvies opstellen dat aan het TKI-bestuur wordt aangeboden.

Het TKI- bestuur neemt op basis van het advies van de PC een besluit over de uiteindelijke toekenning van de aanvraag. Alleen aanvragen die als excellent of zeer goed zijn beoordeeld komen voor honorering in aanmerking. Zie paragraaf 4.1 (Procedure) voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingsprocedure.

Meer informatie

Meer informatie over het TKI Dinalog is te vinden op www.dinalog.nl

contactpersoon bij partners:

Albert Veenstra - Dinalog
veenstra@dinalog.nl
+31 (0)76 531 53 00 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 september 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)

Partners

TKI Dinalog, TNO, NWO, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. I.M. van Leeuwen MSc Mw. I.M. van Leeuwen MSc +31 (0)70 3494312 logistiek@nwo.nl