Internationalisering in de geesteswetenschappen

Het financieringsinstrument Internationalisering in de geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de Geesteswetenschappen te bevorderen. NWO wil bovendien de vorming van internationale netwerken in de Geesteswetenschappen versterken en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen stimuleren.

Waarvoor

Dit financieringsinstrument stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen in de Geesteswetenschappen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met twee of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. De maximale looptijd van een project is drie jaar.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Als aanvrager moet u een vaste aanstelling hebben of een tijdelijke aanstelling gedurende de looptijd van de aanvraag en het project.

Onderzoekers die niet verbonden zijn aan een door NWO erkende kennisinstelling mogen deelnemen aan een netwerk, maar kunnen niet optreden als aanvrager.

Een aanvrager kan per jaar één aanvraag indienen.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor activiteiten als het starten van een internationaal onderzoeksnetwerk, het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en/of het uitwisselen van onderzoekers. U dient te beschrijven hoe de verschillende activiteiten waarvoor u financiering aanvraagt, bijdragen aan een samenhangend internationaal samenwerkingsproject. Niet in aanmerking komen kosten voor personeel of onderwijsactiviteiten.

De totale projectbegroting bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 75.000 euro. NWO financiert hooguit 75% van de begroting met een maximum van 50.000 euro. De betrokken buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen moeten minimaal 25% van de projectbegroting bijdragen.

Wanneer aanvragen

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 2 maart 2017, 14.00 CEST.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. belang, toegevoegde waarde en urgentie van de netwerkactiviteiten voor de Geesteswetenschappen en voor de betrokken geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen;
  2. wetenschappelijke kwaliteit en relevantie/geschiktheid van de betrokken onderzoeksgroepen;
  3. technische aspecten:

a) management en coördinatie van het project,

b) output, disseminatie en impact,

c) haalbaarheid van de geplande activiteiten

 

De aanvraag moet minstens één van de volgende resultaten nastreven:

  • Een volledig uitgewerkt internationaal onderzoeksvoorstel
  • Een structureel verankerd internationaal onderzoeksnetwerk
  • Een blijvende onderzoeksinfrastructuur
  • Eén of meerdere vormen van gezamenlijke output

Bij de beoordeling hecht het bestuur van NWO Geesteswetenschappen het meeste belang aan het eerstgenoemde punt: een uitgewerkt internationaal onderzoeksvoorstel.

Procedure

Omdat het om kortlopende projecten gaat met relatief kleine budgetten, worden voor dit financieringsinstrument geen externe referenten en beoordelingscommissies ingezet. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen beoordeelt de aanvragen.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 maart 2017 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Internationalisering geesteswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Laia Frijhoff Laia Frijhoff +31 (0)70 3440534 l.frijhoff@nwo.nl