Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument.

Waarvoor

KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten om kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde voor KIEM-financiering is dat het projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2018-2021 CLICKNL.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door een gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Een KIEM-aanvraag kan hoogstens twee mede-aanvragers hebben. Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een door NWO erkende onderzoeksinstelling. 

Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor KIEM-financiering. Deze matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Wat aanvragen

NWO vergoedt per onderzoeksvoorstel 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal de helft in cash. Voorbeeld: bij een aangevraagd bedrag van 15.000 euro, is een minimale matchingsbijdrage vereist van 3.000 euro, waarvan 1.500 euro in cash. De totale begroting van het project bedraagt dus minimaal 18.000 euro.

 De Creatieve Industrie-KIEM financiering is bedoeld voor:

 • Vrijstelling van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) voor (mede-)aanvragers van maximaal 15.000 euro;
 • Materiële kosten  ten behoeve van het onderzoeksproject met een maximum van 2000 euro binnen de aan te vragen 15.000 euro.

Wanneer

Deze call for proposals is geldig vanaf de publicatiedatum tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur CET of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

Voor 2019 is een budget van 580.000 euro beschikbaar voor KIEM projecten. De verzameldata voor de beoordelingsmomenten in 2019 zijn:

 • donderdag 7 februari 14.00 uur CET
 • donderdag 14 maart 14.00 uur CET
 • donderdag 18 april 14.00 uur CET
 • donderdag 30 mei 14.00 uur CET
 • donderdag 12 september 14.00 uur CET

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Beoordeling

Criteria

Creatieve Industrie-KIEM 2018 kan aangevraagd worden voor zowel fundamenteel als industrieel onderzoek.

De aansluiting van uw aanvraag op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van het TKI CLICKNL is een belangrijk criterium voor de toekenning van KIEM-financiering. In deze Kennis- en Innovatieagenda beschrijft CLICKNL acht maatschappelijke uitdagingen, genaamd: Circular Society, Healthy Behaviour, Resilience in Society, Energy & Behaviour, Quality of Life & Well-being, Trust & Security, Personal Experience en Human Empowerment (p28-31). Daarnaast bespreekt CLICKNL drie thematische lijnen (de Roadmaps, p61-103). Onderstaand worden deze roadmaps kort toegelicht:

Design for Change: Met Design for Change probeert CLICKNL kennis te ontwikkelen over systeemtransities en gedragsveranderingen. 

The Human Touch: CLICKNL signaleert dat socio-technische systemen soms moeilijk te doorgronden zijn. Deze roadmap benadrukt het belang van onderzoek naar de impact van deze systemen op individuen, gemeenschappen en culturen.

Value Creation: Met Value creation vraagt CLICKNL zich af hoe de creatieve industrie in kan spelen op veranderingen in de markt en de maatschappij.
 

Procedure

De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 1. indiening aanvraag en bijlagen via ISAAC;
 2. a. ontvankelijkheidstoets, b. controleren van de aansluiting van de aanvraag op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL;
 3. inhoudelijke toets of er sprake is van fundamenteel dan wel industrieel onderzoek door gemandateerd lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen
 4. definitieve besluitvorming door domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen; 
 5. uitslag​.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 september 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

700.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

CLICKNL

Contact

Roos Dorsman, Msc Roos Dorsman, Msc +3170 3494098 creatieveindustrie.kiem@nwo.nl