Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. Het gaat om recente (de opgravingen moeten zijn aangevangen na 1 juli 2013) vondsten in Nederland.

Waarvoor

Bij de behandeling van de cultuurbegroting 2016 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een bedrag van
€ 250.000 vrijgemaakt voor een fonds of subsidieregeling voor wetenschappelijk onderzoek naar (recente) uitzonderlijke archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang. Hiermee neemt het rijk een grotere rol bij bijzondere vondsten echter zonder de verantwoordelijkheid van verstoorders over te nemen. Onderliggende overweging hierbij is dat de samenleving zou moeten profiteren van deze vondsten.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door senioronderzoekers, dat wil zeggen ervaren, gepromoveerde onderzoekers die gedurende het aanvraagproces en de gehele looptijd van het project een aanstelling hebben bij een:

 • Nederlandse kennisinstelling en/of
 • gemeente, regio, provincie of een erkend archeologisch bedrijf.

De aanvrager mag zowel in vaste als in tijdelijke dienst zijn bij de betreffende instelling.

Aanvragers moeten met de aanvraag een verklaring indienen waaruit blijkt dat de betreffende instelling akkoord is met alle voorwaarden waaraan voor uitvoering van het project moet worden voldaan.

Ad 1. Conform de regeling Subsidieverlening NWO art. 1.1 worden tot de Nederlandse kennisinstellingen gerekend:

 • Nederlandse universiteiten;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

NB: Ruim voldoende tijd in voor de instemmingsverklaring van de gemeente en de akkoordverklaring van de instelling.

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd voor zowel de personele als materiële invulling. Het aan te vragen budget bedraagt minimaal
€ 50.000 en maximaal € 100.000. De looptijd van projecten is maximaal twee jaar.

Indien het benodigde budget de maximale subsidieomvang te boven gaat, is medefinanciering vereist van een publieke of private partij.

Elke aanvraag dient tenminste één door NWO te financieren onderzoeker te hebben. Voor aanvragen van senioronderzoekers verbonden aan een Ned. kennisinstelling is dat een postdoc; voor aanvragen van senioronderzoekers verbonden aan een gemeente, regio, provincie of een erkend archeologisch bedrijf is dat een senioronderzoeker.

Meer informatie met betrekking tot de de personele als materiële invulling en de voorwaarden hieromtrent treft u aan in call for proposals.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 13 september 2016, om 14:00 uur CEST.

Beoordeling

Criteria

I. Wetenschappelijke kwaliteit

 • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek
 • Helderheid van de probleemstelling
 • Wetenschappelijk (internationaal) belang van het voorgestelde onderzoek
 • Plan van aanpak en geschiktheid van de benadering/methodologie
 • Haalbaarheid van het voorgestelde onderzoek en het werkplan
 • Kwaliteit van de onderzoeksgroep en track-record van de onderzoekers

II. Relevantie

 • Mate waarin het onderzoek aansluit bij de NoaA 2.0
 • Mate van (inter)nationaal belang van de vondst waarop het voorgestelde onderzoek zich richt
 • Kwaliteit van het basisrapport:
 1. is er een (zo goed als) afgerond basisrapport beschikbaar? Indien het basisrapport nog niet geheel is afgerond, wat is dan de status ervan?
 2. is het basisonderzoek conform de standaardeisen (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA 3.3) uitgevoerd?

III. Kennisbenutting / presentatie

 • (Meer)waarde van de samenwerking met derden ten aanzien van zowel het onderzoek als de presentatie van de vondst:

 1. zijn de goede partijen betrokken?
 2. wat is hun rol bij het voorgestelde onderzoek? (incl. de rol van de gemeente)
 3. wat is hun rol bij de presentatie? (incl. de rol van de gemeente)

 • Kwaliteit van het plan voor de kennisbenutting / presentatie van de onderzoeksresultaten:
 1. is er een concreet plan voor de presentatie? 
 2. is de wijze van presentatie effectief?
 3. richt de presentatie zich op een breed (bovenregionaal) publiek?

Procedure

Het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen stelt een beoordelingscommissie in.

De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 1. indiening aanvraag via ISAAC (uiterlijk 13 september 2016)
 2. ontvankelijkheidstoets door bureau NWO-Geesteswetenschappen
 3. beoordeling aanvragen door commissie aan de hand van de vastgestelde criteria, incl. hoor-wederhoor (september / oktober 2016)
 4. commissie stelt een honoreringsadvies voor het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen op (oktober 2016).
 5. gebiedsbestuur toetst de procedure marginaal en stelt vervolgens op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de aanvragen vast en neemt een besluit over de honorering (medio november).
 6. aanvragers worden over de uitslag geïnformeerd en ontvangen daarbij een beoordelingsrapport (eind november / begin december).


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 september 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor 2016 is een budget beschikbaar van 250.000 euro.

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. J. Eerbeek Dhr. J. Eerbeek +31 (0) 70 3494584 j.eerbeek@nwo.nl