Incidentele steun

Gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor de reis- en verblijfskosten van buitenlandse topexperts die inhoudelijke bijdragen leveren aan wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland. De bijeenkomst waarvoor financiering kan worden aangevraagd is gericht op disciplines van astronomie, informatica en wiskunde.

Het programma Incidentele Steun is definitief gesloten voor aanvragen. Dit programma zal vanaf 1 januari 2019 vervangen worden door een nieuw geharmoniseerd programma voor het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor meer informatie: nieuw financieringsprogramma voor wetenschappelijke bijeenkomsten ENW.

Waarvoor

De taken van NWO zijn gericht op kwaliteitsverhoging, vernieuwing en coördinatie van wetenschappelijk onderzoek. Eén manier om daaraan bij te dragen is de verbetering en versterking van de contacten van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse topexperts. Het voormalig Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GB-EW) heeft daartoe in 2000 het incidentele steunfonds ingesteld, dat het mogelijk maakt om buitenlandse topexperts uit te nodigen voor inhoudelijke bijdrage aan een wetenschappelijke bijeenkomst in Nederland.

Incidentele steun is primair bedoeld ter versterking van de forumfunctie van de disciplines (astronomie, informatica en wiskunde) door het verhogen van het contact tussen Nederlandse onderzoekers en buitenlandse topexperts.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

  • Nederlandse universiteiten;
  • NWO- en KNAW-instituten. 

Zij dienen tenminste te beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma of op gelijkwaardige wijze te zijn gekwalificeerd.

Wat aanvragen

De bijeenkomst waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is gericht op de discipline astronomie, informatica en wiskunde.

Uit het incidentele steun fonds wordt per gehonoreerde aanvraag een vast bedrag van 2.250 euro toegekend. De incidentele steun bijdrage mag maximaal 25% van de totale begroting uitmaken. In principe worden alleen de reis- en verblijfskosten vergoed voor buitenlandse gasten die een wetenschappelijke bijdrage aan de bijeenkomst leveren.

De volgende bijeenkomsten komen niet in aanmerking voor incidentele steun:

  • bijeenkomsten die buiten Nederland plaatsvinden, tenzij overtuigend gemotiveerd wordt dat een groot aantal van de deelnemers aan de bijeenkomst is verbonden aan een Nederlandse kennisinstelling zoals genoemd onder ‘Wie kan aanvragen’;
  • bijeenkomsten waarvoor geldt dat meer dan 25% van de totale begroting reeds gedekt wordt/zal worden via bijdragen uit andere NWO subsidies (bijv. via de Wiskundeclusters).

Wanneer

Het incidentele steun fonds staat doorlopend open voor aanvragen. Aanvragen moeten minimaal twee maanden voor de bijeenkomst zijn ingediend. Aanvragen worden niet geaccepteerd wanneer het totale beschikbare budget voor het kalenderjaar waarin de bijeenkomst zal plaatsvinden, is uitgeput. Wanneer het totale beschikbare budget voor een kalenderjaar reeds is toegekend, kunnen aanvragen het daarop volgende kalenderjaar in behandeling worden genomen, mits zij twee maanden voor de bijeenkomst zijn ingediend.

Op dit moment maandag 4 juni ‘Gesloten vanwege uitgeput budget’.

Beoordeling

Criteria

Belangrijke beoordelingscriteria zijn wetenschappelijke relevantie en de mate van versterking van de forumfunctie van de EW discipline(s) (astronomie, informatica en wiskunde).

Procedure

Ontvangen aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij worden de voorwaarden zoals beschreven in de brochure toegepast. Vervolgens besluit het domeinbestuur ENW over toekenning.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

Jaarlijks 60.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Contact

dr. Linda Jongbloed dr. Linda Jongbloed +31 (0)70 3494600 incidentelesteun@nwo.nl