Big Data: real time ICT for logistics - compartiment 1

NWO nodigt onderzoekers en industriële partners uit om gezamenlijk een consortium aanvraag in te dienen voor het onderzoeksprogramma Big Data: real time ICT for logistics. De call is opgedeeld in twee compartimenten. Compartiment 1 richt zich op de vraagstukken rondom een collectieve infrastructuur. In compartiment 2 ligt de focus op onderzoek aan de big data uitdagingen in de logistieke sector. Beide compartimenten vormen samen het programma Big Data: real time ICT for logistics.

Waarvoor

Big Data: real time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De behoefte aan ICT-oplossingen binnen de sector logistiek is breed en divers.

Voor compartiment 1 is NWO op zoek naar aanvragen gericht op het ontwikkelen van een collectieve data infrastructuur. Met de term collectieve data infrastructuur wordt bedoeld het geheel aan beschikbare data, technologie, beleid en organisatorische/institutionele afspraken. De uitdaging van het ontwikkelen van een data infrastructuur is het vastleggen van afspraken die nodig zijn om de beschikbaarheid van en toegang tot de data te faciliteren. Naast de functie van een data hub kan de collectieve infrastructuur als platform dienen voor onderzoeksprojecten binnen de logistiek waarbij ICT-oplossingen en algoritmes gedeeld kunnen worden. Het platform kan tevens dienen als simulatieomgeving voor onderzoek. De structurele elementen ontwikkeld in dit compartiment dienen beschikbaar te worden gemaakt voor de onderzoeksprojecten in compartiment 2.

In het bijzonder wordt gezocht naar een combinatie van kortlopende deelprojecten en lange termijn onderzoek waarin:

  • fundamentele onderzoeksvragen richtinggevend zijn;
  • kortlopende deelprojecten gericht op directe toepassing als deliverables worden opgenomen;
  • community building centraal staat, waarbij kennisoverdracht aan het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt.

Voor wie

Een aanvraag kan worden ingediend door de hoofdaanvrager namens een consortium met tenminste meerdere onderzoekers van één of verschillende kennisinstelling(en) en tenminste één publieke of private partner.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling, of een tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project.

Onderzoekers in dienst van TO2-organisatie kunnen in beide compartimenten als mede-aanvragers in het consortium deelnemen, maar krijgen de mogelijkheid om in compartiment 1 als hoofdaanvrager een aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Call for Proposals van deze subsidieronde.

Wat aanvragen

In aanmerking voor financiering van NWO komen kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen wetenschappelijk personeel, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel en project-specifieke kosten. Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in a) personeel onder VSNU tariefstelling en b) personeel onder niet VSNU tariefstelling. De VSNU tariefstelling geldt voor de aanstelling aan de door NWO erkende instellingen.

Matchingsvoorwaarde
De totale contributie (cash en in kind) van de private partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten, waarvan minimaal de helft in cash. De cash bijdrage van de private partner(s) bedraagt minimaal 15% van de totale projectkosten.

Compartiment 1
De totale subsidie die aangevraagd kan worden voor compartiment 1 is circa 1M Euro. De beschikbare subsidie is tevens het totale budget voor compartiment 1, hetgeen inhoudt dat in principe één aanvraag wordt gehonoreerd.

De duur van een project is maximaal 5 jaar.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Call for Proposals van deze subsidieronde.

Wanneer

Compartiment 1
De deadline voor het indienen van aanvragen voor compartiment 1 was dinsdag, 28 februari 2017, om 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

NWO beoordeelt aan het begin van de procedure samen met de voorzitter van Commit2Data en het wetenschappelijk lid Team ICT, op advies van de programmacommissie van TKI Logistiek, de passendheid van de aanvraag bij het doel van de call.

Alleen aanvragen die aan de in de Call genoemde voorwaarden – nl. de passendheid en de administratieve toets - voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling genomen.

Een aanvraag kan alleen worden gehonoreerd als de beoordelingscommissie een kwalificatie van ‘excellent’ of ‘zeer goed’ als eindoordeel volgens het NWO kwalificatiesysteem heeft gegeven.

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie
  2. Kwaliteit van het consortium
  3. Kennisbenutting

Deze criteria wegen in gelijke waarden mee in het totaaloordeel.

Procedure

De beoordeling van aanvragen in beide compartimenten wordt uitgevoerd door één commissie met als doel het bewaken van samenhang tussen beide compartimenten.

Compartiment 1
Beoordeling en interviewselectie
De beoordelingscommissie beoordeelt in een eerste vergadering de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe referenten. De meest kansrijke aanvragen ontvangen na afloop van de vergadering een uitnodiging voor een interview.

Interviews
Het interview wordt gevoerd door de beoordelingscommissie, die tevoren – op basis van de aanvraag – zichzelf heeft vastgesteld op welke punten zij nadere toelichting wenst. Over deze punten wordt het consortium kritisch bevraagd in het interview en tegelijkertijd kan het consortium reageren op de vragen van de beoordelingscommissie. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is integraal onderdeel van de beoordeling en kan een herijking van de beoordeling en de prioritering daarvan tot gevolg hebben. Tenslotte stelt de beoordelingscommissie een honoreringsadvies op met een eindprioritering van de aanvragen.

Besluitvorming compartiment 1 en compartiment 2
Voor zowel compartiment 1 als 2 adviseert de beoordelingscommissie na de interviews en de vergadering vervolgens het bevoegd bestuur binnen NWO over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het bevoegd bestuur binnen NWO neemt vervolgens, op basis van dit advies en op basis van de beschikbare middelen, met inachtneming van het standpunt van het TKI bestuur Dinalog een besluit over toe- of afwijzing.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 februari 2017 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

4 miljoen Euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. R.F. van der Veen-Oei, Mw. R.F. van der Veen-Oei, +31 (0)70 3440587 datalogistics@nwo.nl