Wiskundeclusters - PhD posities

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR. De financiering van deze onderzoeksvoorstellen is ten behoeve van een PhD positie binnen een Nederlandse kennisinstelling. Het uit te voeren onderzoek dient plaats te vinden binnen één of meerdere van de vier wiskundeclusters.

Waarvoor

Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven, wordt met deze call bijgedragen aan de consolidering van de wiskundeclusters (zie actie 4 uit het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde). Het doel van deze call is om extra PhD posities binnen de wiskunde te creëren.

Deze call for proposals is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend of risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is binnen de vier wiskundeclusters. Het voorgestelde onderzoek moet passen binnen één of meerdere van de thema’s zoals gedefinieerd in de research roadmaps 2019-2029 van de wiskundeclusters DIAMANT, NDNS+, GQT en STAR.Tevens moet het passend zijn binnen één of meerdere van de 7 focusgebieden van de wiskunde zoals beschreven in het sectorplan.

Het beschikbaar stellen van deze PhD posities zorgt voor een investering in de basisvoorziening die de wiskundediscipline inneemt binnen de Nederlandse wetenschap, met als doel een bijdrage aan een (kleine) verhoging van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit.

Voor wie

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én 
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit kunnen voorleggen indien dit niet het geval is.

Wat aanvragen

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan één promovendus worden aangevraagd.

Ten behoeve van de aanvragen voor PhD posities binnen de clusters DIAMANT, NDNS+, GQT dienen de instellingen van de aanvragers hun bijdrage te leveren via matching. Voor DIAMANT en NDNS+ is het matchingspercentage gesteld op 50%. Dit betekent dat 50% van de salariskosten van de PhD positie door de instelling van de aanvrager dient te worden bekostigd. Voor GQT is het matchingspercentage gesteld op 20%, wat betekent dat 20% van de salariskosten van de PhD positie door de instelling van de aanvrager dient te worden bekostigd. Deze matching dient gegarandeerd te worden via een brief die bijgevoegd wordt bij de aanvraag. Voor STAR is het matchingspercentage gesteld op 0%.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 7 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T.
  • De (aangepaste) deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 8 september 2020, om 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling van de vooraanmelding vindt plaats op grond van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (Wat/Wie)
  2. Aansluiting van het voorstel bij de call: Wiskundeclusters - PhD positions

De beoordeling van de uitgewerkte aanvragen vindt plaats op grond van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (Wat/Wie)
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom)

Procedure

In de procedure wordt gewerkt met verplichte vooraanmeldingen. Er worden voor de beoordeling van de vooraanmeldingen vier verschillende beoordelingscommissies samengesteld voor de vier verschillende wiskundeclusters. De beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke vooraanmeldingen aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria voor vooraanmeldingen, prioriteert deze naar kansrijkheid, en legt deze voor aan het ENW-domeinbestuur. Het ENW-domeinbestuur besluit welke vooraanmeldingen mogen worden uitgewerkt.  

Alle ontvankelijke uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke experts, waarop aanvragers een reactie/weerwoord kunnen geven. Vervolgens komt één beoordelingscommissie op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord tot een prioritering van de aanvragen en adviseert het ENW-domeinbestuur. Het ENW-domeinbestuur neemt op basis van dit advies en de beschikbare financiële middelen per cluster een besluit over honorering of afwijzing.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de webiste van wiskundeclusters en de research roadmaps.

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

8 september 2020 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

4 miljoen Euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Wiskundeclusters

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Femke Stephan Dr. Femke Stephan +31 (0)70 3440522 f.stephan@nwo.nl