Wiskundeclusters activiteiten

De NWO call voor Wiskundeclusters activiteiten staat alleen open voor de vier wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT of STAR) die uitgenodigd zijn om een voorstel in te dienen.

Waarvoor

De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van reguliere activiteiten die plaatsvinden binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, NDNS+, GQT en STAR. NWO nodigt daarom de wiskundeclusters uit om een aanvraag inclusief een begroting in te dienen. 

Voor wie

Deze ronde staat alleen open voor de bovengenoemde wiskundeclusters. 

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze call is maximaal €  340.000. De maximale subsidie die per wiskundecluster aangevraagd kan worden is €  85.000. 

Financiering kan worden aangevraagd voor reguliere clusteractiviteiten. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de profilering van het wiskundecluster, de verbinding tussen de wiskundeclusters of de bevordering van kennisuitwisseling tussen onderzoekers. Gedacht kan worden aan onder andere de volgende reguliere clusteractiviteiten (deze lijst is niet uitputtend): symposia, workshops, congressen, meetings, (inter)nationale bezoekers, outreach activiteiten, prijzen, graduate school activiteiten, aio-reisbeurzen en andere activiteiten die bijdragen aan de positionering van de wiskundeclusters in het onderzoeksveld. Vergoedingen voor administratie, bureaukosten en aanstelling van onderzoekers komen nadrukkelijk niet in aanmerking voor deze subsidie van NWO. 
 

Wanneer

 • De deadline voor indiening was 2 november 2017, 14.00 uur. Aanvragen, die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Criteria

Een aanvraag kan alleen worden gehonoreerd als de commissie een kwalificatie van ‘excellent’ of ‘zeer goed’ als eindoordeel volgens het NWO kwalificatiesysteem heeft gegeven.

1. Kwaliteit van het activiteitenplan

 • Het belang van de activiteiten voor het wiskundecluster
 • Heldere en duidelijke omschrijving per activiteit
 • Haalbaarheid en realisatie van de activiteiten
 • Samenhang tot de eerder door NWO gefinancierde activiteiten binnen het wiskundecluster
 • Transparantie van het proces bij de interne verdeling van de middelen binnen het wiskundecluster (indien van toepassing)

2. Financiële toetsing van de begroting

 • Transparant
 • Kostenefficiënt
 • Reëel
   

Procedure

Ontvankelijkheid
De eerste stap in de procedure is de ontvankelijkheidstoets. NWO beoordeelt of de aanvraag aan de formeel gestelde vereisten voldoet middels de administratieve toets. Zie de call voor nadere toelichting.

Beoordeling 
Vanwege het bijzondere karakter van dit programma heeft NWO besloten om geen externe referenten in te schakelen (zie ook NWO-subsidieregeling, artikel 2.2.4 ‘Inschakeling van referenten’).

De beoordeling van de aanvragen gebeurt op basis van de in deze call genoemde criteria. De door NWO samengestelde commissie voorziet alle ingediende aanvragen van een beoordelingsadvies op basis van een duidelijke en heldere uiteenzetting van de activiteiten evenals van een financiële toets van de ingediende begroting.

Het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen besluit op basis van de ingediende aanvraag inclusief begroting en het voorliggende beoordelingsadvies.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 november 2017 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

Het totale budget voor deze call is maximaal € 340.000.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Wiskundeclusters

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Contact

Mw. R.F. van der Veen-Oei +31 (0)70 3440587 wiskundeclusters@nwo.nl