Wiskundeclusters

Deze ronde Wiskundeclusters PhD-posities is bestemd voor vrij onderzoek binnen de vier wiskundeclusters. Alleen onderzoekers die zijn uitgenodigd door één van de vier wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT en STAR) mogen een aanvraag indienen.

Waarvoor

Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven wordt met deze call bijgedragen aan de consolidering van de wiskundeclusters.

Het doel van deze call is om extra PhD-posities binnen de wiskunde te creëren. Deze promovendi dragen bij aan het onderzoek en onderwijs binnen een van de vier wiskundeclusters. Hiermee geven zij ook direct een bijdrage aan de onderzoeks- en onderwijsdoelstelling van de kennisinstelling waar zij worden aangesteld.

Deze wiskundeclustercompetitie is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend of risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is binnen één van de vier wiskundeclusters. Deze competitie staat alleen open voor die onderzoekers die door één van de vier wiskundeclusters zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

Voor wie

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut  (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben); én
  • ten minste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd; én
  • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; én
  • zijn uitgenodigd door één van de vier wiskundeclusters om een aanvraag in te dienen in deze ronde.

Zie de Call for Proposals voor overige voorwaarden

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd voor één promovendus voor de duur van 4 jaar op basis van een voltijdsaanstelling. NWO zal maximaal k€  105 (incl. bench fee) bijdragen in de personele lasten, de overige kosten dienen door de kennisinstelling te worden bekostigd. De matching vanuit de Universiteit dient gegarandeerd te worden via een brief die bijgevoegd wordt bij de aanvraag.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 juni 2017, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

  1. De kwaliteit van de betrokken onderzoeker(s);
  2. Kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel;  
  3. Kennisbenutting.

De criteria worden als volgt gewogen. Criterium 1 zal 30% uitmaken van het totaaloordeel. Criterium 2 maakt 60% uit van het totaaloordeel en het criterium kennisbenutting weegt voor 10% mee.

Procedure

Wiskundeclusters
Deze call is alleen bedoeld voor die onderzoekers die zijn uitgenodigd door één van de vier wiskundeclusters om een voorstel in te dienen.  

Hoor en wederhoor
Alle aanvragen worden ter beoordeling aan onafhankelijke deskundigen voorgelegd. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om op de geanonimiseerde adviezen van deze referenten te reageren.
 
Beoordelingscommissie
Het is de taak van de beoordelingscommissie om op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord een eigen, zelfstandige afweging te maken van elke aanvraag en om tot een advies te komen.
 
Besluitvorming
De beoordelingscommissie adviseert het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het Domeinbestuur neemt, op basis het advies van de commissie en de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria, beoordeling etc. is te vinden in de Call for proposals Wiskundeclusters PhD-posities.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 juni 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Voor deze ronde bedraagt het totaal beschikbare budget circa euro 865.350.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Wiskundeclusters

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. dr. ir. P.W. de Bont Mw. dr. ir. P.W. de Bont +31 (0)70 3440677 p.debont@nwo.nl