Topsector Water & Maritiem: Blauwe route

Voor de Call 'Topsector Water & Maritiem: Blauwe route' kunnen consortia van onderzoekers en private partijen financiering aanvragen voor fundamenteel en op toepassing gericht onderzoek dat zich richt op de vraagstukken uit de 'Blauwe route'.

Waarvoor

Deze Call for Proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem. NWO stimuleert met de Call funderende en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten die de maatschappelijke vraagstukken van de 'Blauwe route' adresseren. De Blauwe route geeft een lange termijn perspectief aan de Kennis & Innovatie Agenda van de Topsector Water & Maritiem en heeft als ondertitel 'Water als weg naar innovatieve en duurzame groei'. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op 'Leven met het water'. Leven en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende mondiale bevolkingsgroei.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium. U kunt als hoofd- of medeaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 800.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt minimaal 50% en maximaal 80% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 20% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen cash (min. 10% van de benodigde financiële middelen) en in kind zijn.

Het projectbudget (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot. 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 16 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de criteria:

  • Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  • Relevantie voor de doelstelling van de Call en potentieel voor maatschappelijke impact

Deze criteria wegen beide even zwaar mee in het totaaloordeel.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
  • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
  • Besluit door het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 mei 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

max. 8 mln euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Topsector Water & Maritiem

Contact

Dr. Linda Jongbloed Dr. Linda Jongbloed +31 (0)70 3494600 brc@nwo.nl