START-UP

Recentelijk aangestelde hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en tenure track onderzoekers kunnen financiering aanvragen om hun nieuwe onderzoeksgroep (verder) op te bouwen en vorm te geven. Alleen onderzoekers die zijn aangesteld in door de Commissie Breimer erkende onderzoekszwaartepunten in de natuur- of scheikunde kunnen aanvragen indienen.

Waarvoor

Het Sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS) heeft in de afgelopen jaren voor versterking van de natuur- en scheikunde in Nederland gezorgd. Vanaf 2017 is de tijdelijke financiering voor het SNS omgezet in structurele financiering. Op grond van overleg met de bètadecanen heeft NWO besloten haar deel van deze middelen in te zetten voor start-up pakketten voor nieuwe onderzoekers. De universiteiten worden hierdoor in staat gesteld nog betere toponderzoekers aan te trekken. De onderzoekszwaartepunten worden hiermee nog verder versterkt.

Voor wie

Een aanvraag kan worden ingediend door nieuwe universitair (hoofd)docenten en hoogleraren in de onderzoekszwaartepunten in de natuur- en scheikunde. Ook tenure track universitair docenten mogen een aanvraag indienen.

Voor universitair hoofddocenten en hoogleraren geldt dat ze in de periode direct voorafgaand aan hun dienstverband in het onderzoekzwaartepunt, een substantiële aanstelling aan een buitenlandse onderzoeksinstelling moeten hebben gehad.

Meer details over de indienvoorwaarden zijn te vinden in de call for proposals.

Wat aanvragen

Het maximaal aan te vragen bedrag voor (tenure track) universitair docenten bedraagt 0,4 miljoen euro.
Het maximaal aan te vragen bedrag voor universitair hoofddocenten en hoogleraren bedraagt 0,8 miljoen euro.

START-UP-subsidies kunnen worden ingezet voor het creëren van tijdelijke onderzoekposities (promovendi, postdocs), technici en analisten. Daarnaast kan er materieel budget (verbruiksgoederen, hulpmiddelen, meettijd, rekentijd, reiskosten en publicatiekosten) alsook apparatuur ten behoeve van het voorgestelde onderzoeksproject aangevraagd worden.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen was 4 april 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Alle START-UP-aanvragen worden beoordeeld op de drie criteria:

  • Past performance / track record van de aanvrager
  • Wetenschappelijke kwaliteit en vernieuwend karakter onderzoeksvoorstel
  • Kennisbenutting en outreach

Procedure

De beoordelingsprocedure van START-UP-aanvragen vindt als volgt plaats:

  • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid
  • De commissie bespreekt de aanvragen en prioriteert deze naar kansrijkheid
  • De meest kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview
  • De commissie beoordeelt en prioriteert de aanvragen van de geïnterviewde kandidaten op basis van het hele dossier (aanvragen, cv, verklaring universiteit en interview) volgens de beoordelingscriteria
  • Op grond van het advies van de commissie besluit het NWO domeinbestuur ENW over de toekenningen

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 april 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Voor START-UP-beurzen is per ronde maximaal 3 miljoen euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Marieke van Santen Dr. Marieke van Santen +31 070-3494433 nwo-start-up@nwo.nl