Photosynthesis

Publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor een samenhangend, multidisciplinair fundamenteel onderzoek naar genetica en fysiologie van fotosynthese in hogere planten. Het programma beoogt op termijn een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de efficiëntie van fotosynthese van gewassen onder dynamische, natuurlijke (teelt)omstandigheden.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom complexe rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het programma richt zich op het vergroten van de efficiëntie waarmee hogere planten de energie uit zonlicht benutten. Tijdens duizenden jaren gewasveredeling is de efficiëntie van fotosynthese blijven steken op het natuurlijke niveau van hooguit een paar procent. Daarom is in samenspraak met onder andere de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Top consortium voor Kennis en Innovatie ‘Bio-based economy’ (TKI-BBE) dit programma ontwikkeld.

Een consortium van wetenschappers en bedrijven onderzoekt welke barrières verhinderen dat planten meer productie uit zonlicht weten te halen onder teeltomstandigheden. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van efficiëntere gewassen. Dat betekent dat voor voedselproductie minder ruimtebeslag, water, bemesting, energie en andere inputs nodig zullen zijn. Verder brengt het de rendabele productie van meer hernieuwbare plantaardige grondstoffen voor de bio-based economy binnen bereik.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend namens een consortium bestaande uit wetenschappers die voldoen aan de NWO-criteria om een aanvraag in te mogen dienen, van minimaal drie relevante wetenschappelijke disciplines, werkzaam bij minimaal drie kennisinstellingen waarvan de onderzoekers aanvragen bij NWO mogen indienen, samen met minimaal twee in cash bijdragende private partners. Daarnaast kunnen één of meerdere publieke partners deel uitmaken van een consortium. Een aan een kennisinstelling verbonden onderzoeker treedt namens het consortium op als hoofdaanvrager. 

Wat aanvragen

Per project bedraagt het bij NWO aan te vragen budget steeds 1.700.000,-. euro. Er geldt een matchingsverplichting van óf 10% óf 20%. Afhankelijk van de mate van private co-financiering bedraagt het totale projectbudget daarmee € 1.900.000 of € 2.125.000. Het budget kan gebruikt worden voor:

 • de aanstelling van tenminste 3 tijdelijke onderzoekers (minimaal 1 positie voor elk van de minimaal 3 (co-)aanvragende kennisinstellingen);
 • materiële kosten;
 • van de materiële kosten wordt 5% gereserveerd voor kosten die samenhangen met (communicatieactiviteiten in het kader van) kennisbenutting;
 • de module 'Money follows Collaboration'.

N.B. Bovenop het reguliere budget is een budget van in totaal maximaal € 90.000 beschikbaar voor zogenaamde “ Enabling Technologies Hotels”, als onderdeel van een pilot voor het “ ETH-inside” initiatief. Zie paragraaf 3.3 van de brochure voor meer details.  

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 19 september 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit (40%);
 • Samenhang, binnen zowel het project als het consortium, en aansluiting bij de doelstellingen van het programma (40%);
 • Kennisbenutting, waarde van het project in economische en/of maatschappelijke zin (20%).

Procedure

De procedure kent de volgende stappen:

 • NWO nodigt alle belangstellenden uit voor een workshop in mei voor het vormen van consortia en onderzoeksvoorstellen;
 • In september is de deadline voor indiening en worden de ingediende voorstellen administratief-technisch getoetst;
 • Per aanvraag analyseren ten minste vier buitenlandse deskundigen het voorstel;
 • De aanvragers leveren een weerwoord op de op- en aanmerkingen die de reviewers hebben aangedragen;
 • Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van aanvraag, reviews en weerwoord en stelt een honoreringsadvies op;
 • Het ENW-domeinbestuur neemt een besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

U kunt uw belangstelling voor deelname aan de workshop in Utrecht die gepland staat voor donderdagmiddag 16 mei, kenbaar maken via: photosynthesis@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Mensen (2019-2022) Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. ir. Ansa Baykus-Wasim Dr. ir. Ansa Baykus-Wasim +31(0)70 3494608 enwgroen@nwo.nl