NWO Open Competitie ENW - XS

De NWO Open Competitie ENW - XS biedt de mogelijkheid om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en wat telt, is dat elk resultaat (positief of negatief) de wetenschap vooruit helpt. NWO heeft op meerdere plaatsen aangegeven op zoek te zijn naar vernieuwende methodes van beoordelen. In het beoordelingsproces van ENW - XS ben je als aanvrager ook beoordelaar; dit is uitdrukkelijk een pilot en geen reguliere NWO procedure.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Voor XS ronde 4 gelden de volgende wijzigingen:

  • De deadline van 7 april 2020 vervalt, de nieuwe deadline is 2 juni 2020
  • De planning van ronde 4 is aangepast conform de NWO richtlijn, de doorlooptijd van ronde 4 is daarom langer dan gebruikelijk in een XS ronde
  • Aanvragers die op 14 mei 2020 aan de voorwaarden voldeden kunnen tot en met de deadline van 2 juni 2020 een aanvraag indienen

De wijzigingen voor XS ronde 4 zijn definitief. De planning voor ronde 5 is voorlopig.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom aankomende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op  www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW - XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee.

Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de NWA-Ideeëngenerator call.  

Voor wie

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen als zij:

  • gepromoveerd en/of hoogleraar zijn; én
  • in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Wat aanvragen

Een XS aanvraag bedraagt maximaal 50.000 euro. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek en er zijn geen restricties op wat aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project.
Een XS project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en heeft een maximale duur van 1 jaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum bedrag.

Wanneer

Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd. Ronde 4 en 5 zijn uitgesteld. Het onderstaande schema vermeldt de actuele deadlines voor ronde 4 en 5:

Indiendeadlines

Besluitvorming verwacht op

5 september 2019, 14.00 uur CE(S)T 10 oktober 2019
7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T 12 december 2019
4 februari 2020, 14.00 uur CE(S)T 12 maart 2020
2 juni 2020, 14.00 uur CE(S)T 27-31 juli 2020
1 september 2020, 14.00 uur CE(S)T 8 oktober 2020

 

De tijdsindicatie voor de eerstvolgende indiendeadline ziet er als volgt uit:

Indiendeadline aanvragen       2 juni 2020 week 0
Ontvankelijkheidstoets    3-15 juni 2020 week 1
Inventarisatie betrokkenheden    16-23 juni 2020 week 3
Uitsturen aanvragen naar beoordelaars   25 juni 2020 week 4
NWO ontvangt beoordelingsrapporten    21 juli 2020 week 8
Domeinbestuur neemt besluit          27-21 juli 2020 week 9

Beoordeling

Criteria

Elke beoordelaar maakt van de aan hem/haar ter beoordeling toegewezen aanvragen een prioritering, waarbij aanvragen niet op dezelfde positie mogen eindigen. Om tot de prioritering van de aanvragen te komen kijkt de beoordelaar hoofdzakelijk naar het vernieuwende aspect. Is het voorgestelde onderzoek vernieuwend, risicovol en grensverleggend? Slaat de aanvrager met het voorgestelde onderzoek een nieuwe richting in? Heeft het voorstel potentiële wetenschappelijke impact? Daarnaast is de uitvoerbaarheid van het onderzoeksplan van belang. Zo moeten de doelstelling, de motivering en het werkplan duidelijk zijn beschreven. Kan het project in de maximale termijn van 1 jaar en met het aangevraagde budget worden uitgevoerd? 
De aanvragen worden anoniem opgesteld, waardoor de beoordeling puur op het onderzoeksidee gebaseerd is.

Procedure

Alle aanvragen die op een bepaalde deadline ingediend zijn, worden verzameld en aangemerkt als één set. Per set worden de aanvragen opgesplitst in twee delen, waardoor elke set uit een deel A en een deel B bestaat. De aanvragen uit deel A worden beoordeeld door de aanvragers uit deel B en de aanvragen uit deel B worden beoordeeld door de aanvragers uit deel A. De beoordelaars/aanvragers van een set aanvragen komen niet bij elkaar. Het ENW-bureau bepaalt aan de hand van de ontvangen prioriteringen de eindprioritering van de aanvragen. Per set ontstaan twee prioriteringen; één voor deel A en één voor deel B. Er is geen mogelijkheid tot weerwoord. Het domeinbestuur neemt op basis van de twee prioriteringen en de beschikbare financiële middelen een besluit over honorering of afwijzing van de aanvragen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 juni 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

5 keer 500.000 euro: totaal 2.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Open competitie ENW

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Ralf Boland Ralf Boland +31 (0)70 3494258 enw-xs@nwo.nl