NWO-ENW Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen voor de financiële ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen voor de vorming van nieuwe teams en consortia. Dit financieringsinstrument staat open voor aanvragen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde.

Per 15 mei 2019 heeft ENW de reikwijdte van dit instrument uitgebreid naar internationale bijeenkomsten met maximaal 200 deelnemers.

Daarnaast is er nog een aantal andere aanpassingen in het instrument doorgevoerd:

 • Het aanvraagformulier is aangepast om enkele vragen te verhelderen;
 • ENW behoudt zich het recht voor om aanvragen gedeeltelijk toe te kennen, als ENW vindt dat een bijeenkomst of ontmoeting slechts deels binnen het onderzoeksgebied van het domein valt;
 • ENW zal steekproefsgewijs verifiëren of gefinancierde bijeenkomsten of ontmoetingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Na afloop van een bijeenkomst of ontmoeting kan een aanvrager van NWO een verzoek ontvangen om aanvullende informatie aan te leveren.

Waarvoor

NWO-ENW geeft in haar strategisch manifest 2019-2022 'Ongebaande paden' aan dat zij een taak voor zichzelf ziet in het stimuleren van de vorming van zowel kleine als grote onderzoeksteams en van nationale en internationale consortia. Doel van het programma is het middels wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen bevorderen van academische netwerken en samenwerking in nationaal verband op het gebied van de Exacte en Natuurwetenschappen. Het programma stimuleert uitwisseling van onderzoek en ideeën, en vorming van onderzoeksgemeenschappen. Het veld kan via dit laagdrempelige instrument vragen om ondersteuning bij de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen voor de vorming van nieuwe teams en consortia.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers  met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:

 • Nederlandse universiteiten
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen mits de onderzoeker in het project waarvoor financiering wordt gevraagd samenwerkt met een universiteit. Dat moet blijken uit een personele of materiële bijdrage aan het project vanuit die universiteit:

 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education.

Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Wat aanvragen

Voor een wetenschappelijke bijeenkomst mag de aangevraagde bijdrage niet hoger zijn dan € 10.000,-. De maximale vergoeding per deelnemer is € 50,- en wordt gematcht door de organisatie van de wetenschappelijke bijeenkomst met minimaal € 25,- per deelnemer. 

Voor een wetenschappelijke ontmoeting mag de aangevraagde bijdrage niet hoger zijn dan € 2.000,-. De maximale vergoeding per deelnemer is € 50,-. 

De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. ENW levert een bijdrage in de kosten van:

 • huur van faciliteiten (zaal, computer, beamer),
 • verblijfskosten van deelnemers (koffie, thee, lunch, overnachting),
 • (alleen voor wetenschappelijke bijeenkomsten) reis- en verblijfskosten van gastsprekers.

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, en moeten minimaal drie maanden voordat de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting plaatsvindt zijn ingediend.

Beoordeling

Criteria

De bijeenkomsten en ontmoetingen die NWO steunt binnen dit programma moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten.

Een nationale wetenschappelijke bijeenkomst:

 • draagt het karakter van een nationale wetenschappelijke bijeenkomst op het terrein van de exacte en natuurwetenschappen;
 • is landelijk opengesteld (voor vakgenoten), en de externe deelname (vanuit andere Nederlandse universiteiten/instituten) bedraagt minimaal een derde van het deelnemersaantal;
 • vindt plaats in Nederland;
 • duurt één of meerdere dagen;
 • heeft een programma waarin de meerderheid van de sprekers afkomstig is van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Een internationale wetenschappelijke bijeenkomst:

 • is opengesteld voor vakgenoten werkzaam aan onderzoekinstellingen zowel binnen als buiten Nederland, en de deelname vanuit Nederlandse universiteiten/instituten bedraagt minimaal 20% van het deelnemersaantal;
 • vindt plaats in Nederland;
 • heeft maximaal 200 deelnemers;
 • duurt één of meerdere dagen;
 • heeft een programma waarin minimaal 20% van de sprekers afkomstig is van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Een wetenschappelijke ontmoeting:

 • bestaat uit voornamelijk deelnemers werkzaam aan Nederlandse onderzoeksinstellingen;
 • heeft maximaal 40 deelnemers;
 • kan uit verschillende contactmomenten bestaan.

Procedure

U kunt doorlopend indienen. NWO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en streeft een beoordelingsprocedure van maximaal zes weken na.

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Het NWO-ENW bureau toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.

Bij een aanvraag voor een wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting wordt geen extern advies gevraagd. Het bureau NWO-ENW beoordeelt de aanvraag en de directeur ENW neemt, gemandateerd door het domeinbestuur ENW, een besluit.

 


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

600.000 euro per jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Marinda van Pomeren Dr. Marinda van Pomeren +31 (0)70 3494234 wbo_science@nwo.nl

Contact

Dr. E.M. (Eveline) Mezger Dr. E.M. (Eveline) Mezger +31 (0)70 3494206 wbo_science@nwo.nl