Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems

Als onderdeel van de internationale activiteiten gerelateerd aan de topsector Agri&Food, neemt NWO deel aan de Europese joint call "Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems". Deze call is een gezamenlijke activiteit van drie aan JPI-FACCE gerelateerde ERA-netten: ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silviculture), SusAN (Sustainable Animal Production) en ICT-Agri (ICT and robotics for sustainable agriculture). Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het Europese call secretariaat van deze joint call.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatsinvloeden. FACCE-JPI biedt en coördineert onderzoek naar duurzame landbouwproductie en economische groei, dat bijdraagt aan een Europese bio-based economie en daarnaast zorgdraagt voor instandhouding en herstel van ecosysteem diensten in het licht van huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

FACCE-JPI organiseert regelmatig calls for proposals voor pan-Europese onderzoeksprojecten. Deze call wordt georganiseerd als onderdeel van de activiteiten van de drie ERA-netten ERA-GAS, SusAN en ICT-Agri onder Horizon 2020. Op het kruispunt van deze drie ERA-netten, richt deze call zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, oplossingen en systemen om de emissie van broeikasgassen van dierlijke productiesystemen te verminderen.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (cf. NWO Subsidieregeling 2017). In deze specifieke call komen ook TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc / senior onderzoeker) en materiële voorzieningen (verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag.

Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 240.000 euro aanvragen, gebaseerd op de "voorwaarden voor Nederlandse aanvragers" (download onder op deze pagina). Het budget moet worden ingezet voor de financiering van een wetenschappelijke positie (post-doc of equivalent) in combinatie met materieel budget.

De duur van het project is minimaal één jaar en maximaal drie jaar.

Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 240.000 euro per consortium.

Bij het opstellen van een aanvraag maakt de aanvrager gebruik van zgn. modules. Deze bouwstenen, waarmee een aanvraag kan worden opgebouwd, zijn beschreven in de "Voorwaarden voor Nederlandse aanvragers". De onderzoeker kiest vervolgens binnen dat kader welke combinatie van modules hij/zij nodig heeft om de onderzoeksvraag te beantwoorden, en in welke omvang. Een personele module is in deze call verplicht en dient minimaal 80% van het totaal aangevraagde budget te beslaan. 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 31 januari 2019.

Beoordeling

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het gezamenlijke call secretariaat, volgens de instructies in de call for proposals en gebruik makend van het door het secretariaat beschikbaar gestelde aanvraagformulier. De beoordelingscriteria voor aanvragen zijn beschikbaar in de volledige call for proposals. Alle call documenten zijn beschikbaar via de ICT-Agri website.

Criteria

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het gezamenlijke call secretariaat, volgens de instructies in de call for proposals en gebruik makend van het door het secretariaat beschikbaar gestelde aanvraagformulier. De beoordelingscriteria voor aanvragen zijn beschikbaar in de volledige call for proposals. Alle call documenten zijn beschikbaar via de ICT-Agri website.

Procedure

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het consortium van de drie ERA-netten (ERA-GAS, SusAN, ICT-Agri). Het NWO Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het consortium van de drie ERA-netten wordt vastgesteld. Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in de call for proposals die beschikbaar is via de ICT-Agri website .

Meer informatie

Het is verplicht voor indiening van een aanvraag contact op te nemen met het funding organisation contact point voor deze call om de voorwaarden en ontvankelijkheidscriteria te bespreken.

Contactpersonen bij partners

Mw. F.T.M. Divanach, Ministerie LNV, SusAN; f.t.m.divanach@minez.nl

Dhr. M.J.C. de Bode, Ministerie LNV, ERA-GAS; m.j.c.debode@minez.nl

Dhr. F. Lips, Ministerie LNV, ICT-Agri; f.lips@minez.nl 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 januari 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

480.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Hermesfonds (Belgium), MFVM (Denmark), MEM (Estonia), MMM (Finland), ANR (France), BMEL (Germany), TEAGASC, DAFM (Ireland), MIPAAF (Italy), VIAA (Lithuania), MPI (New Zealand), RCN (Norway), NCBR (Poland), UEFISCDI (Romania), SAS (Slovakia), ELIKA, CTA, INFO-Murcia (Spain), FORMAS (Sweden), MFAL, TÜBITAK (Turkey), DEFRA (UK).

Contact

Drs. Martijn Los Drs. Martijn Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl