Nederlands Polair Programma beleidsgestuurde subsidieronde 2019

Consortia van ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor beleidsrelevant onderzoek dat zich richt op vraagstukken gerelateerd aan de poolgebieden.

Waarvoor

Deze financieringsronde heeft als doel meer inzicht te verschaffen over de veranderende poolgebieden en daarmee beleidsrelevante kennis bij te dragen aan veilige en verantwoorde besluitvorming ten aanzien van de Noord- en Zuidpoolgebieden door de Nederlandse overheid. In deze beleidsgestuurde call-for-proposals worden voorstellen gevraagd die de kennis kunnen leveren voor een goed onderbouwd beleid betreffende de poolgebieden.

Het beoogde resultaat van de call is een goede uitwisseling van kennis tussen beleidsmakers en onderzoekers en een beter gebruik van het beleidsrelevante deel van het onderzoek. Deze kennis ondersteund aldus het Nederlandse beleid betreffende de poolgebieden bij nationale en internationale onderhandelingen over de poolgebieden. Kennis over veranderingen in de poolgebieden en de gevolgen daarvan is voor Nederland van strategisch belang.

De opwarming van de poolgebieden, die beide belangrijke regulatoren van het wereldwijde klimaat zijn, heeft zowel gevolgen voor de gebieden zelf als voor de rest van de wereld. 

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminstens één kennisinstelling. Daarnaast kunnen onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen als mede-aanvrager deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofd- of mede-aanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en gedurende het onderzoeksproject waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Binnen deze financieringsronde kunt u NWO-financiering aanvragen vanaf 600.000 tot 2.000.000 euro. Aanvragers kiezen welke combinatie van budget modules nodig zijn voor het project consortium om de onderzoeksvragen te beantwoorden, en in welke omvang deze worden ingezet. 

Het projectbudget kan worden opgebouwd uit de volgende gestandaardiseerde NWO budget modules:

 1. personeel: personeel budget kan worden ingezet voor wetenschappelijk personeel (promovendus, postdocs) en niet-wetenschappelijk personeel (ter ondersteuning van aangevraagde promovendus/postdoc)
 2. materieel: materiaal budget kan worden ingezet voor financiering van alle niet-infrastructurele kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, zoals materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen), veldwerk en reiskosten. 
 3. investeringen: financiering kan worden aangevraagd (maximaal 500.000 euro) voor de aanschaf van speciale apparatuur/infrastructuur (e.g. mobiele labcontainer) of investeringen in een ombouw van bestaande apparatuur voor het uitvoeren van onderzoek in de poolgebieden. Apparatuur/infrastructuur budget kan alleen in combinatie met één of meerdere personeelsplaatsen worden aangevraagd. 
 4. valorisatie/impact: Ter bevordering van kennisbenutting kan maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. Het doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis.
 5. internationalisering: Ter bevordering van internationale samenwerking kan maximaal een budget van 25.000 euro worden aangevraagd. Daarnaast kan er budget worden ingezet via het principe Money Follows Cooperation, waarbij nationaal onderzoeksbudget voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ingezet (tot 50% van het totaal aangevraagde budget).

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was vrijdag 25 oktober 2019, om 14:00:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Ontvankelijk verklaarde onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door twee onafhankelijk commissies op respectievelijk wetenschappelijke kwaliteit (commissie 'wetenschap') en beleidsrelevantie (commissie 'beleid'). De cijfermatige eindbeoordelingen voor ‘'wetenschap’ en ‘'beleid’  krijgen bij het vaststellen van de totale score van een voorstel een gelijk gewicht.

De wetenschappelijke score van een aanvraag wordt op de volgende manier
bepaald (elk van de 5 criteria tellen voor 20% mee):

 • helderheid van voorstel, vraagstelling en doelstellingen;
 • verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel (e.g. vernieuwende en/of grensverleggende elementen en/of wetenschappelijk belang vergelijkend/herhaal onderzoek);
 • wetenschappelijke benadering: (uitdaging in) de aanpak en haalbaarheid hiervan;
 • doeltreffendheid qua voorgestelde methodologie;
 • passende expertise van de betrokken onderzoeker(s) en (toegang tot) de benodigde apparatuur.

De score voor beleidsrelevantie wordt bepaald via het gemiddelde van de behaalde scores voor de drie beleidscriteria (elk van de 3 criteria tellen voor 1/3 mee):

 • aansluiting op de Nederlandse Polaire Strategie;
 • implementatie van onderzoeksresultaat;
 • ondernomen acties voor implementatie.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen (met tentatief tijdschema):

 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen (eind oktober 2019)
 • Beoordeling door buitenlandse referenten en afronding wederhoor (februari 2020)
 • Beoordeling op wetenschappelijke kwaliteit door een wetenschappelijk commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines. Beoordeling op relevantie voor het overheidsbeleid tav de polaire gebieden door een commissie bestaande uit experts op het gebied van Nederlands Polair overheidsbeleid (maart 2020)
 • Advies programmacommissie Nederlands Polair Programma voor vaststellen eindscores en rangordes op basis van oordelen beoordelingscommissies 'wetenschap' en 'beleid' (april 2020)
 • Besluit ENW domeinbestuur op basis van het advies van de programmacommissie Nederlands Polair Programma (mei 2020).

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

25 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

max 5.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

British Antarctic Survey (BAS); dr. Elaina Ford (eakf@bas.ac.uk) of dr. H. Venables (hjv@bas.ac.uk)

Contact

Dr. Daan Blok Dr. Daan Blok +31 (0)70 3494118 npp@nwo.nl