Natuurkunde Projectruimte

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

De Natuurkunde Projectruimte is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend, risicovol fundamenteel onderzoek met een fysische vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie zijn. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van de Nederlandse universiteiten, of in vaste dienst van andere onderzoeksorganisaties die (mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gefinancierd.

Waarvoor

De Natuurkunde Projectruimte (voorheen FOM-Projectruimte) is een van de subsidie-instrumenten die NWO tot haar beschikking heeft voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbare wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie. Ook aanvragen uit de grensgebieden van de fysica komen in aanmerking voor deze subsidie, mits het onderzoek voldoende bijdraagt aan de natuurkunde. De Natuurkunde Projectruimte kent geen deadlines meer. U kunt uw aanvragen doorlopend indienen.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van de Nederlandse universiteiten, of in vaste dienst van andere onderzoeksorganisaties die (mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gefinancierd.

Ook personen die in het kader van een tenure-track-positie, een Vidi-subsidie of een Vici-subsidie nog geen vaste aanstelling hebben, kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen echter wel een verklaring van de decaan mee te zenden waaruit blijkt dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband.

Aanvragers dienen zelf vooraf met de leiding van hun onderzoekinstelling overeen te komen of een aanvraag kan worden ingediend, hoe het project in het onderzoekprogramma van de instelling kan worden ingepast en dat in geval van honorering gebruik kan worden gemaakt van de benodigde infrastructurele voorzieningen. In twijfelgevallen is overleg tussen NWO en de leiding van de instelling gewenst.

Wat aanvragen

De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbare wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie, tot een bedrag van k€ 425. Ook aanvragen uit de grensgebieden van de fysica komen in aanmerking voor deze subsidie, mits het onderzoek voldoende bijdraagt aan de natuurkunde. Als een belangrijke investeringscomponent aanwezig is of in geval van een samenwerkingsproject kan het toegekende bedrag oplopen tot maximaal k€ 600.

Wanneer

Voorstellen voor de Natuurkunde Projectruimte kunnen tot 1 mei 2018, 14h00, doorlopend worden ingediend.

Beoordeling

Criteria

Het maximum van de per aanvraag bij NWO aan te vragen middelen is beperkt tot k€ 425. Hier zijn twee uitzonderingen op:

  • in het geval dat er voor apparatuur een investeringsbudget wordt aangevraagd van k€ 110 of meer mag het aan te vragen budget   voor zover nodig   met de investeringskosten worden verhoogd tot een maximum van k€ 600. (Bij een investering van k€ 200 kan dan dus maximaal k€ 400 aan personeel en materieel budget worden aangevraagd. Bij een investering van k€ 110 is het aanvraagmaximum dus k€ 535.);
  • in het geval dat indieners uit twee of meer onderzoeksgroepen gezamenlijk een aanvraag voor een samenwerkingsproject indienen waarin vanuit twee duidelijk verschillende invalshoeken aan één probleemstelling wordt gewerkt, is het aanvraagmaximum k€ 600.

Procedure

De Natuurkunde Projectruimte kent geen deadlines. U kunt uw aanvragen doorlopend indienen. De aanvragen worden in batches van 15 à 25 op volgorde van binnenkomst behandeld. Alle aanvragen zullen aan referenten worden voorgelegd en de jury komt in één beoordelingsronde tot het eindoordeel.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een jury. De jury is breed samengesteld en bestaat uit fysici werkzaam in verschillende subgebieden van de natuurkunde; ook grensgebieden zijn erin vertegenwoordigd, en er zal naar worden gestreefd enkele onderzoekers uit industriële onderzoekslaboratoria en grote technologie-instituten in de jury op te nemen. De juryleden geven onafhankelijk van elkaar hun oordeel. De jury vergadert dus niet.
Bij de formulering van uw aanvraag dient u er rekening mee te houden dat de juryleden per definitie niet allen specialist op uw (natuurkundig) vakgebied zijn.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

ongeveer M€ 6,2

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Marieke van Santen Dr. Marieke van Santen +31 (0)70 3494433 m.vansanten@nwo.nl