Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' stelt budget beschikbaar om in de praktijk de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia ('living labs'). Consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke stakeholders kunnen gezamenlijk een voorstel voor een living lab indienen (fase 1). Drie living labs worden na een voorselectieprocedure uitgenodigd om gezamenlijk een definitieve subsidieaanvraag in te dienen (fase 2).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom complexe rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Doel van het NWA programma 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' is meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat hier zowel om sociale, economische als ecologische aspecten.

Het betreft een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Het staat een integrale benadering voor, met uitdrukkelijke betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, wat ook zichtbaar dient te zijn in de samenstelling van het consortium en de wijze van samenwerking. Het programma is uitdrukkelijk gericht op de verbinding van onderzoek met het valoriseren van praktijkkennis. Daarom is in dit programma gekozen voor een focus op living labs.

Voor wie

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een voorselectie (fase 1). Geïnteresseerde consortia dienen een voorstel voor een living lab in middels het aanvraagformulier. Het format voor de living lab voorstellen wordt in januari 2020 op de financieringspagina beschikbaar gesteld. Uit de ingediende voorstellen worden maximaal drie living labs geselecteerd voor de volgende fase. In deze tweede fase worden de drie living labs geïntegreerd in één subsidieaanvraag voor een gezamenlijk consortium. Dit consortium dient de uitgewerkte aanvraag in.

We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium:

  1. Penvoerder/hoofdaanvrager: Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager van een living lab (fase 1) of penvoerder van het consortium (fase 2) optreden.
  2. Aanvrager(s): Een aanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt financiering via de penvoerder.
  3. Co-financier(s) (alleen in fase 2): Co-financiering is niet verplicht, maar organisaties mogen in cash en/of in kind bijdragen aan een project. Penvoerders en aanvragers kunnen geen co-financier zijn. Co-financiers ontvangen geen subsidie van NWO.
  4. Samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners zijn maatschappelijke partijen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Samenwerkingspartners ontvangen geen subsidie van NWO, maar zijn van groot belang voor de uitvoering en praktische implementatie van het onderzoek.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van €   4,365 miljoen beschikbaar. 
Het onderzoek heeft een looptijd van 5 jaar (2021-2026).

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van voorstellen voor living labs (fase 1) was 3 maart 2020, om 14:00 uur CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag door het gezamenlijk consortium voor fase 2 is 8 september 2020, om 14:00 uur CE(S)T (enkel op uitnodiging).
  • De voorlopige datum voor de interviewsessies is 3 april, 2020.

Beoordeling

Criteria

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen voor living labs in fase 1 en de uitgewerkte consortiumaanvraag in fase 2. De hoofdaanvragers van living labs in fase 1 worden uitgenodigd voor een interview door de beoordelingscommissie. De criteria voor voorstellen voor living labs en de uitgewerkte consortiumaanvraag zijn in de call for proposals uitgewerkt.

Procedure

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen voor de living labs. Deze commissie omvat
wetenschappelijke expertise en expertise vanuit de praktijk. Zij brengt een advies uit aan het domeinbestuur Exacte en
Natuurwetenschappen van NWO. Het advies is onder andere gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van de
aanvragen. Vervolgens doet het domeinbestuur een aanbeveling aan de raad van bestuur van NWO.
De voorlopige datum voor de interviewsessie met de beoordelingscommissie is 3 april 2020 en zal plaatsvinden in
Utrecht. We reserveren 30 minuten per aanvraag en er mogen drie vertegenwoordigers per aanvraag aanwezig zijn.
In september 2020 beoordeelt de beoordelingscommissie de uitgewerkte consortiumaanvraag. De raad van bestuur van NWO neemt, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, in september 2020 een besluit over toekenning of afwijzing van de uitgewerkte aanvraag.

Meer informatie

De call for proposals op het thema 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' wordt gerealiseerd in het kader van actielijn 2 van het NWA-programma. In deze actielijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de initiatiefnemer.

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

8 september 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4,365 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Drs. Martijn Los Drs. Martijn Los +31 (0)70 3440508 nwa‐herstelbiodiversiteit@nwo.nl