Living Labs in the Dutch Delta

In de call Living Labs in the Dutch Delta kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige "nature-based" interventies en op verbetering van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem. De Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Waarvoor

Deze call for proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Het concept "nature-based solutions", het gebruik maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van overstromingsveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dient als uitgangspunt voor deze call.

De projecten dienen zich te richten op bestaande of geplande grootschalige "nature-based" interventies en op verbetering van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust) in het licht van klimaatverandering en menselijke druk. De grootschalige interventies dienen als Living Labs waar de verschillende aspecten van het natuurlijke systeem worden bestudeerd en waarbij de menselijke interactie met het systeem en stakeholders kan worden betrokken. De Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Voor wie

Aanvragen worden namens een consortium ingediend door een hoofdaanvrager. Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie, die in betaalde dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen optreden als hoofdaanvrager.

Ieder consortium bestaat uit de hoofdaanvrager, minimaal 1 mede-aanvrager (lector en/of senior onderzoeker) van een Hogeschool, optioneel een mede-aanvrager van een TO2 instelling, minimaal 1 overheidsinstantie en minimaal 1 private partij.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan een totaal bedrag van maximaal 1,165 miljoen euro worden aangevraagd voor directe kosten, samenhangend met het beschreven onderzoek.

Binnen het totaal bedrag per project kan maximaal 1 miljoen euro worden aangevraagd voor activiteiten uitgevoerd door NWO erkende kennisinstellingen en TO2 instellingen. Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn: personele kosten (PhD/postdoc posities volgens VSNU tarieven en onderzoekers van TO2 instellingen volgens Handleiding Overheidstarieven 2017) en materiële kosten (verbruiksgoederen, veldwerk, apparatuur en kennisoverdracht).

Binnen het totaal bedrag per project kan maximaal 165 duizend euro worden aangevraagd voor activiteiten uitgevoerd door onderzoekers van hogescholen. Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn: personele kosten (onderzoekers van hogescholen volgens Handleiding Overheidstarieven 2017 en studenten volgens een maximaal uurtarief van 25 euro) en materiële kosten.

Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 1 november 2018, om 14:00 uur CE(S)T.
  • De workshop voor indieners van vooraanmeldingen was 23 november 2018, tussen ~13:00 en 17:00 uur in Jaarbeurs Beatrix gebouw te Utrecht.
  • De deadline voor volledige aanvragen was 31 januari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit
  2. Relevantie voor het doel en thema van de call
  3. Kwaliteit van de samenwerkingen en de potentie voor maatschappelijke en economische impact

Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 30% en 30% mee in het totaaloordeel.

Procedure

Aanvragers dienen eerst een beknopte vooraanmelding in. Deze worden niet beoordeeld en dienen als input voor een gezamenlijke workshop. Vervolgens kunnen aanvragers volledige aanvragen indienen en externe referenten evalueren deze in een peer review procedure. Aanvragers krijgen de gelegenheid een weerwoord in te dienen en een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld en geprioriteerd vervolgens de aanvragen. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en het bestuur van regieorgaan SIA besluiten over de honoreringen.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 januari 2019 14:00

Budget

Het totale maximum budget beschikbaar voor deze call for proposals is M€ 3,5

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Living Labs in the Dutch Delta

Partners

Ministerie van IenW, Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Delta Programma, STOWA, Boskalis, van Oord, consortium van adviesbureaus

Contact

dr. Niels van den Berg dr. Niels van den Berg +31 (0)70 349 44 05 lldd@nwo.nl

Contact

Arjan Koeslag Arjan Koeslag +31 623215792 arjan.koeslag@regieorgaan-sia.nl