LIFT-HTSM voor de Natuurkunde

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor middelgrote natuurkundige samenwerkingsprojecten met private partners binnen de Topsector High-Tech Systemen en Materialen.

Waarvoor

Doel van het LIFT-HTSM instrument is het bevorderen van publiek-private samen-werking, op onderwerpen passend bij de Topsector HTSM, in het bijzonder voor samenwerking met het mkb.
Met dit instrument en het eerder aangekondigde KIEM-HTSM instrument bouwt NWO een portfolio van instrumenten op binnen de Topsector HTSM die naast de reeds bestaande Industrial Partnership Programma's (IPP's), ruimte biedt voor kleinere bedrijven en kleinere samenwerkingsprojecten. Door de verschillende groottes van de projecten is er voor ieder bedrijf met een kennisvraag een mogelijkheid om op het best passende niveau samen te werken met academische onderzoekers. Projecten hebben de potentie om wetenschappelijke doorbraken te realiseren en/of tot innovaties te leiden.

Deze call is de laatste van de LIFT-HTSM pilot.

Voor wie

Aanvragen worden altijd ingediend door een onderzoeker namens een consortium van bedrijven en onderzoekers. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van de Nederlandse universiteiten, of in vaste dienst van andere onderzoeksorganisaties die (mede) met middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gefinancierd. Twijfelt u of uw organisatie in aanmerking komt, neem dan contact op met de contactpersoon van NWO. Ook personen die in het kader van een tenure-track-positie, een Vidi-subsidie of een Vici-subsidie nog geen vaste aanstelling hebben, kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen echter wel een verklaring van de decaan mee te zenden, waaruit blijkt dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Er gelden specifieke voorwaarden voor indiening, deze zijn terug te vinden in de brochure.

Wat aanvragen

De aan te vragen middelen worden onderscheiden in:

  • personeelsplaatsen ten behoeve van tijdelijke aanstellingen;
  • materieel budget (verbruiksgoederen, reiskosten en publicatiekosten);
  • apparatuur.

LIFT-HTSM projecten hebben een typische looptijd van twee tot vier jaar.

Wanneer

  • Voor het indienen van LIFT-HTSM-projecten was de deadline dinsdag 12 december 2017 om 14.00 uur.

Aanvragen kunnen na indiening niet meer worden verbeterd of aangevuld.

Beoordeling

Criteria

Voor LIFT-HTSM gelden de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (o.a. vernieuwing in natuurkundig onderzoek, wetenschappelijke benadering, wetenschappelijke relevantie, helderheid van focus en doelstellingen, haalbaarheid etc.)
  2. Samenstelling van het team (o.a. track record van de partners, complementari-teit en meerwaarde en opzet van de samenwerking en in het bijzonder van de private partij, beschikbaarheid van eventueel benodigde infrastructuur etc.)
  3. Innovatiepotentieel en kennisbenutting. (o.a. helderheid van focus en doelstellingen, haalbaarheid, mate van innovatie, betrokkenheid van private partner bij project etc.)
  4. Programmatische criteria (balans tussen doelen en beschikbare middelen, effectiviteit van het projectmanagement, duidelijke toezegging voor samenwer-king en in cash bijdrage vanuit de participerende industrie)

Procedure

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie met referentencommentaar en een weerwoord van de aanvrager. De beoordelingscommissie is breed samengesteld en bestaat uit fysici werkzaam in ver-schillende subgebieden van de natuurkunde; ook grensgebieden zijn erin vertegenwoordigd, en er zal naar worden gestreefd enkele onderzoekers uit industriële onderzoekslaboratoria, grote technologie-instituten of mkb-ers in de beoordelingscommissie op te nemen. De commissie stuurt haar aanbeveling naar het bestuur van het NWO ENW-domein.
Voor de passendheid binnen de topsector HTSM zal aan de betreffende roadmaptrekker worden gevraagd of een aanvraag passend is bij de roadmap.
De procedure is in de brochure nader beschreven.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 december 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

450.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen NWO-Institutenorganisatie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dr. Jeroen van Houwelingen Dr. Jeroen van Houwelingen +31 (0)30 6001244 j.vanhouwelingen@nwo.nl