Sleuteltechnologieën

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën.

Consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen projectvoorstellen indienen, voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar innovatieve en baanbrekende technologieën binnen de 8 clusters van Sleuteltechnologieën:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies 
 • Photonics and Light Technologies 
 • Advanced Materials 
 • Quantum Technologies 
 • Life science technologies 
 • Nanotechnologies

Waarvoor

De call Sleuteltechnologieën roept op tot de ontwikkeling van initiatieven over de volle breedte van de KIA Sleuteltechnologieën. Daarmee versterkt zij de technologisch basis in Nederland en stelt zij de topsectoren staat om maatschappelijke uitdagingen adequaat op te lossen. De uitkomsten van het onderzoek zijn breed toepasbaar en hebben grote impact op de wetenschap en/of de maatschappij.

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers. Daarnaast kunnen andere private en/of publieke partijen deelnemen aan het consortium als samenwerkingspartners. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een budget van 11 miljoen euro beschikbaar. Financiering kan worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal 750.000 euro en maximaal 2.500.000 euro. NWO financiert maximaal 70% van de totale projectomvang, minimaal 30% van de financiering wordt ingebracht via cofinanciering. Deze verplichte cofinanciering mag zowel in cash als in kind geleverd worden, waarbij minimaal de helft in cash moet zijn. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.3 van de call for proposals.

Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money follows Cooperation
 • Projectmanagement

De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Wanneer

 • De deadline voor het aanvragen van de passendheidsverklaring is 10 november 2020, om 14:00:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 19 januari 2021, om 14:00:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, om 14:00:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

De vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie beoordelingscriteria:

 1. Kwaliteit onderzoek
 2. Kwaliteit consortium
 3. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact

De kwalificatie komt tot stand vanuit de gemiddelde beoordeling op de drie criteria, waarbij ieder criterium even zwaar weegt.

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Een model project overeenkomst

Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

10 november 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

11 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Vera Janssen MSC (Programmamedewerker) +31(0)30 6001204 kic-keytechnologies@nwo.nl