Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar klimaatbestendige land- en tuinbouw en waterbeheer, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen, waarin onderzoek naar land- en tuinbouwproductiesystemen, water- en bodemsystemen en de maatschappelijke aspecten van de innovaties wordt gecombineerd.

Waarvoor

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met veranderende neerslagpatronen met langere perioden van droogte en perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. Innovatieve oplossingen waarbij land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met watersysteembeheer beschouwd worden, zijn essentieel voor toekomstbestendige en duurzame agrarische productie. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van kennis voor klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met onderzoek naar de effecten van waterkwaliteit, -schaarste en -overschot. De uitkomsten van het onderzoek moeten innovatieve en integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen mogelijk maken, daarbij rekening houdend met maatschappelijke uitdagingen, transities, impact en draagvlak.  

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer  cofinanciers. Daarnaast kunnen andere private en/of publieke partijen deelnemen aan het consortium als samenwerkingspartners. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. Financiering kan worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal 1.000.000 euro en maximaal 1.500.000 euro. NWO financiert maximaal 90% van de totale projectomvang, minimaal 10% van de financiering wordt ingebracht via cofinanciering. Deze cofinanciering mag zowel in-cash als in-kind geleverd worden. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.2 van de call for proposals.

Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money follows Cooperation
 • Projectmanagement

De maximale looptijd van een project is zes jaar. 

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 20 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria: 

 1. Probleemstelling en -analyse, bijdrage aan oplossing 
 2. Verwachte impact en route naar impact 
 3. Kwaliteit consortium 
 4. Kwaliteit onderzoek

Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 20% mee in het totaaloordeel, criteria 3 en 4 voor 30%.

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De  beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.  

Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Deze call for proposals verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem, binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. De volledige KIA van dit thema en de missies zijn te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/documenten/.

Een model project overeenkomst is beschikbaar op:
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/missiegedreven-calls-kic-2020-2023.html.

Programma


Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

26 januari 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact