Innovaties voor wind- en zonne-energie

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar innovaties voor wind- en zonne-energie, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000.

Waarvoor

Het Klimaatakkoord stelt ons de enorme opgave om te werken naar een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem tegen 2050. Om deze transitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we ons energiesysteem radicaal vernieuwen en verduurzamen. Hierbij zullen wind- en zonne-energie voor Nederland een belangrijke rol spelen in de energiemix.

De transitie naar een groot aandeel wind- en zonne-energie is alleen mogelijk met maatschappelijk draagvlak én forse kostenreductie en toename van efficiëntie. De groei van het aandeel wind- en zonne-energie brengt daarnaast een steeds groter circulariteitsvraagstuk met zich mee.

De call for proposals Innovaties voor wind- en zonne-energie is erop gericht om bij te dragen aan deze energietransitie door onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie, waarvan de maatschappelijke opgave een integraal onderdeel is.

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag  wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Het subsidieplafond voor de call Innovaties voor wind- en zonne-energie betreft in totaal € 5.000.000,-. Dit bedrag is onderverdeeld in twee deelsubsidieplafonds naar de volgende onderzoekslijnen:

 • Het deelsubsidieplafond voor onderzoekslijn Wind bedraagt (€ 2.500.000,-); en 
 • Het deelsubsidieplafond voor onderzoekslijn Zon bedraagt (€ 2.500.000,-). 

De aanvrager kiest zelf binnen welke onderzoekslijn het voorstel wordt ingediend door dit aan te geven op het aanvraagformulier. In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang; de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (zie paragraaf 3.5.2 call tekst). 

Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

 • Personele kosten;
 • Materiële kosten;
 • Investeringen;
 • Kennisbenutting;
 • Internationalisering;
 • Money follows Cooperation;
 • Projectmanagement.

De maximale looptijd van een project is zes jaar. 

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 28 januari 2021, om 14:00:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 1 juni 2021, om 14:00:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, waarvan de deelcriteria in de call tekst in paragraaf 4.2.1 worden beschreven. 

 1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing
 2. Verwachte impact en route naar impact 
 3. Kwaliteit consortium 
 4. Kwaliteit onderzoek

Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 25% mee in het totaaloordeel, criterium 3 voor 30%, en criterium 4 voor 20%.

Procedure

Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

28 januari 2021 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Dr. A.H. (Abeer) Hossain Dr. A.H. (Abeer) Hossain 06 - 82 14 14 75 kic-materials2020@nwo.nl