Circulariteit

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar circulaire kunststoffen en biogrondstoffen, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000.

Waarvoor

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft ambities voor een CO2-emissiereductie van 49 procent in 2030, en van 80 tot 95 procent in 2050. In het Klimaatakkoord is dit vertaald naar doelen per sector, die door een brede groep stakeholders zijn omarmd. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector.

Het doel van de call for proposals Circulariteit is om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat de transitie naar een duurzaam circulair koolstofsysteem bevordert. De focus omvat de gehele waardeketen: grondstoffen, productie, het (her)gebruik van halffabricaten, producten en koolstof in de afvalfase. De uitdaging ligt in het integreren van maatschappelijke en technologische innovaties over de gehele keten.

De volgende twee onderzoeksthema's vallen binnen de scope van deze call for proposals: circulaire plastics en biogrondstoffen. Beide thema’'s mogen gecombineerd worden. De maatschappelijke aspecten dienen een integraal onderdeel te zijn van het onderzoek.

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een budget van € 5.000.000,- beschikbaar. Financiering kan worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000,- en maximaal € 1.500.000,-. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang, minimaal 15% van de financiering wordt ingebracht via cofinanciering. Deze cofinanciering mag zowel in-cash als in-kind geleverd worden. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.2 van de call for proposals.

Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money follows Cooperation
 • Projectmanagement

De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021, om 14:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 25 mei 2021, om 14:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, waarvan de deelcriteria in de call tekst in paragraaf 4.2.1 worden beschreven.

 1. Probleemstelling en analyse, bijdrage aan oplossing
 2. Verwachte impact en route naar impact
 3. Kwaliteit consortium
 4. Kwaliteit onderzoek

Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 25% mee in het totaaloordeel, criterium 3 voor 30%, en criterium 4 voor 20%.

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Een model project overeenkomst is beschikbaar via deze link.


Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

26 januari 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen NWO-breed Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Ralf Boland Ralf Boland +31 70 3494258 kic-circularity@nwo.nl