Groen III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan een radicale verandering van het huidige landbouwsysteem. Het gaat om kennisontwikkeling en innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame landbouwsystemen die ecologisch houdbaar zijn, bijdragen aan versterking van biodiversiteit, circulair zijn en een minimale bijdrage aan de klimaatverandering hebben, waarbij ook oog is voor voedselveiligheid en gezonde voeding.

Verslag en presentaties GROEN III workshop

Mocht u de GROEN III workshop hebben gemist, dan kunt u hier het verslag en de presentaties downloaden en bekijken.

 


Waarvoor

NWO stimuleert met het Groen III programma nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke projecten. Zo wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek stimuleren dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Onderzoek in dit programma moet nieuwe kennis leveren die bijdraagt aan een integrale verandering van het huidige landbouwsysteem. Dit vraagt om een systeembenadering, waarin de complexiteit van het gehele landbouwsysteem, inclusief de economische, sociale en ecologische aspecten, bestudeerd wordt. 

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste twee kennisinstellingen en twee private en/of publieke partners, waaronder minimaal één private cofinancier. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De hoofdaanvrager moet een bezoldigd dienstverband hebben als hoogleraar, universitair (hoofd)docent of onderzoeker met een vergelijkbare aanstelling, voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 1.100.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk ten minste 20% van de totale projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen in cash en in kind zijn.

De financiële middelen (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten, analisten etc.).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. 
  • Kosten voor kennisoverdracht.  
  • Kosten voor internationalisering. 

Bovenop het reguliere budget is een budget van maximaal 60.000 euro per project beschikbaar voor zogenaamde 'Enabling Technologies Hotels', als onderdeel van een pilot voor het 'ETH-inside' initiatief. Zie de call for proprosals voor details hierover. 

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen was 4 juli 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
A. Wetenschappelijke kwaliteit; 
B. Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing. 

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering. 

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
  • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
  • Besluit door NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 juli 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3.300.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Groen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. ir. Ansa Baykus-Wasim Dr. ir. Ansa Baykus-Wasim +31(0)70 3494608 enwgroen@nwo.nl