ERA-net Cofund on Sustainable Crop Production (SusCrop)

Gerelateerd aan de activiteiten van FACCE-JPI wordt vanuit het ERA-net Cofund SusCrop (Sustainable Crop Production) een call for proposals georganiseerd op het gebied van ontwikkeling van meer duurzame en veerkrachtige landbouw. Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het Europese call secretariaat van SusCrop.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatsinvloeden. FACCE-JPI biedt en coördineert onderzoek naar duurzame landbouwproductie en economische groei, dat bijdraagt aan een Europese bio-based economie en daarnaast zorgdraagt voor instandhouding en herstel van ecosysteem diensten in het licht van huidige en toekomstige klimaatveranderingen. FACCE-JPI organiseert regelmatig calls for proposals voor pan-Europese onderzoeksprojecten. Deze call is onderdeel van het ERA-net Cofund SusCrop en richt zich op ontwikkeling van meer duurzame en veerkrachtige landbouw.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die werkzaam zijn binnen de aard- en levenswetenschappen en in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (cf. subsidievoorwaarden NWO 2017). Voor deze specifieke call komen ook TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc/medior wetenschappelijk medewerker) en materiële en netwerkkosten (verbruiksgoederen, veldwerk, consortium meetings e.d.). Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag. Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 250.000 euro aanvragen, voor personele kosten en materiële en netwerkkosten, volgens de specificaties in de brochure. Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 250.000 euro per consortium. De maximale projectduur is 3 jaar.

Wanneer

De deadline voor het indienen van pre-proposals was 4 april 2018, 13:00 uur (Midden-Europese tijd). De deadline voor het indienen van full proposals was 31 augustus 2018, 13:00 uur (Midden-Europese tijd). Aanvragen kunnen electronisch worden ingediend via de SusCrop website .

Beoordeling

Criteria

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het call secretariaat van SusCrop, volgens de instructies in de call announcement en gebruik makend van het door SusCrop beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Nederlandse deelname moet aansluiten bij de kennis- en innovatieagenda van de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri&Food. De beoordelingscriteria voor pre-proposals en full proposals zijn beschikbaar in de call announcement. Alle call documenten zijn beschikbaar via de SusCrop website .

Procedure

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERA-net SusCrop. Het bevoegd bestuur binnen NWO neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het ERA-net SusCrop wordt vastgesteld. Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in de call announcement die beschikbaar is via de SusCrop website .

Meer informatie

Het is verplicht voor indiening van een pre-proposal contact op te nemen met het National Contact Point voor deze call om de ontvankelijkheidscriteria en mogelijke relevantie voor de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri&Food.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 augustus 2018 13:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Mevr. Annet Zweep Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Departement Agro en Natuur e-mail: a.t.zweep@minez.nl

Contact

Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat +31 (0)70 3440791 t.saat@nwo.nl