ENW PPS-fonds - KIEM

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Een KIEM project bestaat uit een samenwerking van een MKB-bedrijf samen met één of meerdere kennisinstellingen. In een KIEM-project combineren een MKB en een universiteit, of een MKB en een samenwerkingsverband van een universiteit en een HBO-instelling de praktijkervaring van het MKB met de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen om een fundamenteel probleem op te lossen of om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven van en met startups.

Waarvoor

KIEM is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds waarin MKB's samen met universiteiten en HBO's onderzoeksvragen uit de praktijk kunnen beantwoorden. KIEM wil voor MKB's de drempel verlagen om bij kennisinstellingen binnen te stappen. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, HTSM, Agri & Food en ICT.

Let op

Tegelijk met uw aanvraag dient u een "passendheidsverklaring" in die u VOORAF bij de relevante Topsector hebt verkregen. Klik HIER voor meer informatie.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Ook een lector verbonden aan een HBO kan als hoofdaanvrager een aanvraag indienen, mits minstens één mede-aanvrager in dienst is van een Nederlandse universiteit. De hoofdaanvrager vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van één of meer MKB's en één of meer kennisinstellingen. Deelnemende bedrijven moeten in Nederland gevestigd zijn. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van deze bedrijven én dat ze een directe, relevante kennis- en/of innovatievraag hebben. De expertise van de kennisinstelling en van het MKB dient complementair te zijn.

Bedrijven (ook MKB) en andere typen organisaties ontvangen geen rechtstreekse NWO-financiering. Details vindt u in de Calltekst die u onderaan deze pagina downloadt.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van personeel dat tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling of HBO wordt aangesteld en projectspecifieke kosten voor materialen. De deelnemende kennisinstellingen dragen uit eigen middelen de kosten voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

De projectgrootte bedraagt minimaal 20.000 euro, opgebouwd uit 4.000 euro MBK-bijdrage (in cash of in kind) plus 16.000 euro NWO-bijdrage. De projectgrootte bedraagt maximaal 50.000 euro met 10.000 euro bedrijfsbijdrage, waarvan minimaal 5.000 euro in cash en 40.000 euro uit het ENW-PPS fonds.

Wanneer

  • KIEM aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot en met de sluitingsdatum op dinsdag 8 oktober 2019, 14.00 uur. Zie de Call for Proposals voor de voorwaarden.

N.B. Wanneer de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput, zal deze aanvraagronde voortijdig worden gesloten.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  1. Kwaliteit aanvraag
  2. Innovatiepotentieel en kennisbenutting
  3. Samenstelling van het team

Procedure

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een brede beoordelingscommissie, die een advies uitbrengt aan het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur besluit vervolgens over honorering of afwijzing van de aanvraag.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.230.809 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

ENW PPS-fonds

Speerpunt

Onderzoek

Contact

Dr. Naomi Chrispijn Dr. Naomi Chrispijn +31 (070 3494063 n.chrispijn@nwo.nl