DeepNL

Binnen DeepNL kunnen onderzoekers financiering aanvragen voor onderzoek dat zich richt op kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen zoals bijvoorbeeld gaswinning en CO2 opslag.

Waarvoor

DeepNL is een langlopend NWO onderzoeksprogramma met het doel om fundamentele stappen te maken in het kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van mijnbouw activiteiten zoals bijvoorbeeld gaswinning en CO2 opslag. Daarmee worden wetenschappelijke vragen omtrent  bodemdaling, geïnduceerde seismiciteit en de integriteit van het ondergrondse systeem geadresseerd. Hiervoor is het noodzakelijk om wetenschappelijke kennis op verschillende (sub-)disciplines binnen en buiten het Solid Earth Sciences veld te vergroten en te integreren.

Uiteindelijk moet DeepNL leiden tot de ontwikkeling van een grensverleggende kwantitatieve capaciteit voor de voorspellingen van geïnduceerde activiteit van de diepe ondergrond, welke ingezet kan worden als een (aard)wetenschappelijke basis voor het inschatten van de risico’s van menselijk ingrijpen. 

Binnen deze call for proposals kunnen aanvragen worden ingediend voor onderzoeksprojecten die aansluiten bij de thematiek van DeepNL en bijdragen aan de doelstellingen van het programma. In deze eerste ronde ligt het zwaartepunt van de onderzoeksvraag op het verbeteren van de modellering en voorspelling van de dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg van gasproductie in het Groningen reservoir.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie, die in betaalde dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 1 miljoen euro worden aangevraagd voor directe kosten samenhangend met het in de aanvraag beschreven onderzoek. De omvang van de aanvraag dient in verhouding te staan tot de onderzoeksdoelstellingen. Het is dus ook mogelijk om kleinere projecten aan te vragen. Per aanvraag dient er minimaal één promovendus of postdoc te worden aangevraagd.

Indien de aanvraag een samenwerking behelst van meerdere kennisinstellingen kan een bedrag van maximaal 1.5 miljoen euro worden aangevraagd. Deze samenwerking moet van meerwaarde zijn voor het onderzoek en dient gemotiveerd te zijn in de aanvraag.

Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn personele kosten (promovendi, postdocs en niet-wetenschappelijk personeel), materiële kosten (verbruiksgoederen, veldwerk, apparatuur en kennisoverdracht) en benchfee. Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure.

Wanneer

De deadline voor het indienen van de verplichte 'expression of interest' was 15 februari 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 17 april 2018, om 14:00 uur CE(S)T. 

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de criteria:

  1. Innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  2. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  3. Relevantie voor DeepNL en kennisbenutting

Deze criteria wegen respectievelijk 20%, 40% en 40% mee in het totaaloordeel.

Procedure

De aanvragen worden in een peer review procedure geëvalueerd door internationale referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid een weerwoord in te dienen en de aanvragen worden vervolgens beoordeeld en geprioriteerd door een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de honoreringen.

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 april 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

7 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

DeepNL

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dr. Jeroen van Houwelingen Dr. Jeroen van Houwelingen +31 (0)30 6001244 deepnl@nwo.nl

Contact

dr. Niels van den Berg dr. Niels van den Berg +31 (0)70 349 44 05 deepnl@nwo.nl