DATA2PERSON - Big Data & Gezondheid

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

Waarvoor

Met deze call in het COMMIT2DATA programma stimuleren NWO, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken, Big Data onderzoek (Data Science) om in samenwerking met private en publieke partners en diverse wetenschappelijke disciplines een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Voor deze call belangrijke vragen zijn: Wat werkt wél en wat niet? Waarom wél of niet? Voor wie wéll en voor wie niet?

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit tenminste twee faculteiten van een onderzoeksinstituut of -instituten en uit tenminste één private of publieke partner, die (alleen of samen met meerdere private en publieke partners) de gevraagde private/publieke matching levert.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling, of een tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut,   gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project.
Hetzelfde geldt voor academische mede-aanvragers.
 
Private of publieke partners kunnen mede-aanvrager zijn, komen niet in aanmerking voor financiering van NWO, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek.
 
Onderzoekers van HBO’s, TO2, Rijksinstituten en het niet-universitaire deel van WUR kunnen als kennisinstelling mede-aanvrager zijn en komen niet in aanmerking voor financiering door NWO.

Wat aanvragen

In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project aan te stellen wetenschappelijk personeel bij de onderzoeksinstellingen, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel, zoals softwareontwikkelaars, labtechnici e.d. en project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten. Het maximale subsidiabele bedrag voor project-specifieke (niet-personele) kosten is vastgesteld op een maximum van 30% van het totale projectbudget met een maximum van k€  200.

De totale bijdrage (cash plus in kind) van de private en/of publieke partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten. De in kind en cash bijdrage van de private en publieke partner(s) bedragen beide minimaal 15% van de totale projectkosten. NWO draagt de rest van de projectkosten.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen was 5 september 2017, om 14.00 uur CEST.

Beoordeling

Criteria

1. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
a. wetenschappelijke benadering;
b. helderheid van focus en doelstellingen;
c. haalbaarheid;
d. wetenschappelijke vernieuwing;
e. balans tussen doelen en beschikbare middelen (budget, personeel).
f. relevantie voor Data Science en voor COMMIT2DATA;
g. relevantie voor zelf/samenmanagement en/of personalisering ten behoeve van gezondheid en voor het vergroten van regie op eigen gezondheid en regie op eigen (zorg) gegevens ;

2. Kwaliteit van het consortium (40%)
a. track record van de academische partners;
b. track record van de private en/of publieke partners;
c. synergie, complementariteit en meerwaarde in de samenwerking,
d. indien relevant betrokkenheid eindgebruikers (burgers/patiënt);
e. beschikbaarheid van infrastructuur binnen het consortium. waaronder ook data benodigd voor de uitvoering van het project.

3. Kennisbenutting (20%)
a. kwaliteit van het kennisbenuttingsplan;
b. betrokkenheid van partners en gebruikers;
c. ethische en juridische haalbaarheid van het onderzoek en de kennisbenutting;
d. mate van innovatie;
e. aansluiting en actieve bijdrage aan de horizontale kennistransfer binnen COMMIT2DATA.

Procedure

Ontvangen aanvragen worden getoetst of ze voldoen aan de formeel gestelde eisen en of ze passend zijn bij het doel van de call. Voorstellen die aan beide criteria voldoen worden ter beoordeling voorgelegd aan externe adviseurs. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om op de geanonimiseerde adviezen te reageren. Een beoordelingscommissie bediscussieert en prioriteert de aanvragen in een bijeenkomst. De beoordelingscommissie legt haar honoreringsadvies voor aan het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, dat vervolgens het besluit neemt. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 september 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor aanvragen is 5.225.000 euro beschikbaar. NWO reserveert daarnaast 275.000 euro voor projectmanagement.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

COMMIT2DATA, Ministerie van Economische Zaken

Contact

Dr. Astrid Zuurbier Dr. Astrid Zuurbier +31 (0)70 349 4553 (mob: +31 (0) 6 303 69 714) a.zuurbier@nwo.nl