Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience

Consortia van academische onderzoekers, private partners zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen zoals TNO kunnen financiering aanvragen voor innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor persistente maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn.

Waarvoor

Het doel van de Call Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor persistente maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn.

In deze Call for Proposals ligt de focus op onderzoek naar complexe systemen ten behoeve van de topsector Creatieve Industrie. De maatschappelijke transities die gaande zijn (digitalisering, energie) vragen van creatieve professionals een andere manier van werken. Er is sterke behoefte aan meer kennis over hoe zij – in nauwe samenwerking met domeinspecifieke deskundigen – systeeminterventies kunnen ontwerpen waarmee grote maatschappelijke uitdagingen op meso- (een maatschappelijke sector) en macroniveau (de samenleving) kunnen worden aangepakt. Een van die uitdagingen is het creëren van een veerkrachtige samenleving.

De vraag hoe individuen bijvoorbeeld via hun netwerken bijdragen aan de dynamiek van het systeem speelt daarin een grote rol. Aan vergelijkbare vragen wordt gewerkt door onderzoekers op het gebied van complexe systemen. Zij onderzoeken (hoe greep te krijgen op) complexe verschijnselen op het macroniveau van een systeem, die ontstaan door de lokale interacties op microniveau tussen de vele elementen of actoren in het systeem. Er is echter nog relatief weinig uitwisseling tussen de benaderingen op het gebied van de Creatieve Industrie en de onderzoeksmethoden op het gebied van complexe systemen. Daar liggen interessante onderzoeksuitdagingen en kansen.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

 • in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut, én
 • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten als (mede)aanvrager.

Zie voor uitzonderingen hierop paragraaf 3.1 van de brochure. In een project werken minstens één private partij en minstens één (aanvragende) kennisinstelling met elkaar samen (zie paragrafen 3.1 en 3.2 voor de voorwaarden voor deelname).

Wat aanvragen

Per projectvoorstel kan minimaal €145.000 en maximaal €500.000 van NWO worden aangevraagd. Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de volgende typen kosten (modules):

 1. Personele kosten
 2. Materiële kosten
 3. Kennisbenutting
 4. Internationalisering

De subsidie dient voornamelijk te worden ingezet voor het creëren van tijdelijke onderzoeksposities (promovendi of postdocs). De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan vijf jaar. 

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van verplichte vooraanmeldingen was 17 januari 2019, om 14:00 uur C.E.T.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 18 april 2019, om 14:00 uur C.E.S.T.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmelding aan de hand van de volgende criteria:

 1. Passendheid binnen de kaders van de Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience Call
 2. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit
 3. Kwaliteit en samenstelling van het beoogde consortium

In de beoordeling van de vooraanmeldingen is de weging van de drie criteria gelijk.

De uitgewerkte aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

 • a. Wetenschappelijke benadering, relevantie en vernieuwende aspecten;
 • b. Bijdrage aan theorievorming op, of vernieuwing van het gebied van complexe systemen;
 • c. Helderheid van focus en doelstellingen en haalbaarheid;
 • d. Balans tussen doelen en beschikbare middelen (budget, personele en materiële lasten);
 • e. Aansluiting op de Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience Call

2. Kwaliteit en samenstelling van het consortium

 • a. Track record van de aanvrager(s);
 • b. Synergie, complementariteit en meerwaarde in de samenwerking binnen het consortium;

3. Kennisbenutting

 • a. Impact van de kennisbenutting op economisch, technologisch en maatschappelijk terrein, zowel binnen als buiten de topsector Creatieve Industrie;
 • b. Kwaliteit van het plan van aanpak om de opbrengsten van het onderzoeksproject ten goede te laten komen aan de kennisgebruikers.

In de beoordeling van de uitgewerkte aanvragen is de weging van de criteria als volgt: wetenschappelijke kwaliteit 40%, kwaliteit van het consortium 40%, en kennisbenutting 20%. Zie paragraaf 4.2 van de Call for Proposals (Criteria) voor meer informatie over de beoordelingscriteria.

Procedure

NWO beoordeelt of de vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen voldoen aan de in deze subsidie-oproep formeel gestelde eisen.

CLICK-NL toetst de aansluiting van de vooraanmelding op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector Creatieve Industrie.

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door de internationale beoordelingscommissie. Aan deze fase nemen geen externe adviseurs deel. De beoordelingscommissie geeft de indieners een positief of negatief advies over het uitwerken van de vooraanmelding.

De uitgewerkte aanvragen worden allereerst ter beoordeling voorgelegd aan externe, onafhankelijke referenten. Deze referentenrapporten worden in geanonimiseerde vorm voor weerwoord voorgelegd aan de hoofdaanvrager. De beoordelingscommissie maakt op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord een eigen zelfstandige afweging en adviseert vervolgens het domeinbestuur Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW) en het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen door middel van een gemotiveerde schriftelijke toelichting op alle aanvragen. Het domeinbestuur ENW neemt, op basis van dit advies en op basis van de beschikbare middelen, een besluit over toe- of afwijzing.

Meer informatie

Binnen het kader van de strategische samenwerking voor de Topsectoren en het overkoepelende NWO programma Grip on Complexity, kan TNO participeren in deze call. 

Contactpersoon bij partners

Contact bij TNO: Esther Zondervan, Sr Project Manager, TNO +31 (0)6 22 42 85 47, esther.zondervan@tno.nl


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,0 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

CLICK-NL, TNO

Contact

Drs. Marieke van Duin Drs. Marieke van Duin +31 (0)70 3440921 ComplexityCI@nwo.nl