Complexity - Programmable Self-organisation

Consortia van academische onderzoekers, private en/of (semi-)private partners zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen zoals TNO kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend, multidisciplinair onderzoek gericht op uitdagingen in de wiskunde en informatica op het gebied van complexiteitsvraagstukken over principes van self-organisation die relevant zijn voor één of meer topsectoren.

Waarvoor

Het doel van de Complexity – Programmable Self-organisation Call is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek dat uitdagingen in wiskunde en informatica betreft die relevant zijn voor ten minste één topsector en dat gaat over de vragen (a) hoe kan er sturing worden gegeven aan emergent zelf-organiserend gedrag van modulaire complexe artefacten die zijn opgebouwd uit eenvoudiger, interacterende artefacten; en/of (b) hoe kan het gedrag van reeds bestaande modulaire complexe artefacten worden beïnvloed door het manipuleren van de interacterende componenten waaruit het artefact is opgebouwd (bijv. gedistribueerde software systemen).
In complexe systemen gaat het om de interactie tussen subsystemen, en het onvoorspelbare gedrag van het systeem als geheel. Hoewel de onderlinge interacties tussen subsystemen simpel en voorspelbaar zijn, ontstaat op de schaal van het hele systeem soms ‘nieuw’, niet te voorspellen gedrag. Door invloed van buitenaf kan een complex systeem, soms vrij plotseling, bovendien in geheel nieuwe toestanden raken. Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden. Het zal ons ook in staat stellen complexe systemen te ontwerpen met uiterst nuttige toepassingen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere gepromoveerde onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (bezoldigde aanstelling) én
  • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Zie voor uitzonderingen hierop paragraaf 3.1 van de brochure.

In een project werken minstens één private partij en/of (semi-)private partner en minstens één (aanvragende) kennisinstelling met elkaar samen (zie paragrafen 3.1 en 3.2 voor de voorwaarden voor deelname).

Wat aanvragen

Per projectvoorstel kan tussen de € 140.000 en € 500.000 worden aangevraagd. De financiering kan gebruikt worden ter dekking van zowel personele als materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt (zie voor meer informatie paragraaf 3.2 van de Call for Proposals (Wat kan aangevraagd worden)).

De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan vijf jaar. 

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van verplichte vooraanmeldingen was 2 november 2017, om 14:00 uur C.E.T.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 13 februari 2018, om 14:00 uur C.E.T.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmelding aan de hand van de volgende criteria:

  1. Passendheid binnen de kaders van de Complexity - Programmable Self-organisation Call;
  2. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit;
  3. Kwaliteit en samenstelling van het beoogde consortium;

In de beoordeling van de vooraanmeldingen is de weging van de drie criteria gelijk.

De uitgewerkte aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  2. Kwaliteit en samenstelling van het consortium;
  3. Kennisbenutting;

In de beoordeling van de uitgewerkte aanvragen is de weging van de criteria als volgt: wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel 40%, kwaliteit en samenstelling van het consortium 40%, en kennisbenutting 20%.

Zie paragraaf 4.2 van de Call for Proposals (Criteria) voor meer informatie over de beoordelingscriteria. 

Procedure

NWO beoordeelt of de vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen voldoen aan de in deze subsidie-oproep formeel gestelde eisen.

De voor een vooraanmelding relevante Top Consortia voor Kennis en Innovatie toetsen de aansluiting van de aanvraag bij de doelstellingen van de betreffende topsector(en).

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door de internationale beoordelingscommissie. Aan deze fase nemen geen externe adviseurs deel. De beoordelingscommissie geeft de indieners een positief of negatief advies over het uitwerken van de vooraanmelding.

De uitgewerkte aanvragen worden allereerst ter beoordeling voorgelegd aan externe, onafhankelijke referenten. Deze referentenrapporten worden in geanonimiseerde vorm voor weerwoord voorgelegd aan de hoofdaanvrager. De beoordelingscommissie maakt op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord een eigen zelfstandige afweging en adviseert vervolgens het domeinbestuur Exacte- en Natuurwetenschappen over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen door middel van een gemotiveerde schriftelijke toelichting op alle aanvragen. Het domeinbestuur neemt, op basis van dit advies en op basis van de beschikbare middelen, een besluit over toe- of afwijzing.

Meer informatie

Binnen het kader van de strategische samenwerking voor de Topsectoren en het overkoepelende NWO programma Grip on Complexity, heeft TNO substantiële middelen gereserveerd voor de ondersteuning van projecten in deze Call die goed aansluiten bij het TNO Complexity programma. In het TNO programma Complexity ontwikkelt TNO modellen ten behoeve van besluitvorming en het bewerkstelligen van systeemtransities. TNO doet dat bij voorkeur in nauwe samenwerking met private partijen en onderzoekspartners in grotere projecten. De bijdrage van TNO zou in het bijzonder nuttig kunnen zijn om de aantrekkelijkheid van de voorgestelde projecten te verhogen door inbreng van eigen kennis en expertise, ervaring in management van (grote) projecten en voor de criteria kennisbenutting en kwaliteit van het consortium.

Contact bij TNO:

Ardi Dortmans
Principal Scientist TNO
+31 (0) 6 51 43 78 07
ardi.dortmans@tno.nl

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 februari 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

circa 1,0 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

TNO

Contact

Mw. drs. M.L. van Duin Mw. drs. M.L. van Duin +31 (0)70 3440921 ComplexityCI@nwo.nl