Caribisch onderzoek: Call for Programme Chairs

Binnen de call for Programme Chairs kunnen onderzoekers een persoonlijke subsidie aanvragen voor het opzetten en leiden van een multidisciplinair onderzoeksprogramma in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De twee beoogde onderzoeksprogramma’s sluiten aan op kennisvragen in de Caribische regio en hebben respectievelijk een sociaal-cultureel en een natuurwetenschappelijk zwaartepunt. De twee Programme Chairs zullen beiden een onderzoeksteam om zich heen verzamelen en samenwerken met lokale partners.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met minstens twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het doel van deze call for proposals is het werven van twee ervaren onderzoekers (Programme Chairs) die ieder een multidisciplinair onderzoeksprogramma in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden ontwikkelen en leiden. De onderzoeksprogramma’ s richten zich op vraagstellingen die van maatschappelijk belang zijn voor de Caribische regio.

In één programma zal het zwaartepunt liggen op sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek en in het andere ligt het zwaartepunt op natuurwetenschappelijke vragen op het gebied van milieu en natuur. Inspiratiebron voor het onderzoek vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) in het bijzonder het kader Sustainable Development of Small Island Developing States (SIDS). Naast wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten zijn de versterking van de onderzoeksinfrastructuur in de regio en de overdracht van kennis via onderwijs en outreach belangrijke doelen.

De Programme Chairs zullen ieder een onderzoeksteam opbouwen en binnen het programma samenwerken met regionale instellingen en partners.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde onderzoekers met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit het binnen- of buitenland. De aanstelling van de aanvrager vindt plaats bij één of meerdere ontvangende onderzoeksinstelling(en) in het Koninkrijk der Nederlanden. Geschikte kandidaten zijn talentvolle onderzoekers met aantoonbare fascinatie voor wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die in de Caribische regio spelen.

Zij beschikken over relevante onderzoeks- en managementervaring en zijn in staat om zelfstandig een omvangrijk multi- en interdisciplinair onderzoeksprogramma op te zetten en uit te voeren. De toekomstige Programme Chairs beschikken over een sterke ‘pioniersgeest’ die hen in staat stelt in een nieuwe omgeving netwerken en onderzoekstructuren op te zetten en te verankeren.

Zij beschikken over vaardigheden voor het bijeenbrengen van mensen en organisaties binnen én buiten de (academische) kenniswereld. Programme Chairs zijn bereid voor een substantieel deel van hun tijd in de Caribische regio te werken.

Wat aanvragen

Aanvragers kunnen in de vooraanmelding een maximaal budget van dertigduizend euro aanvragen als ontwikkelingsbudget voor het uitwerken van de volledige aanvraag.

Per volledige aanvraag kan een maximaal bedrag van 3,5 miljoen euro worden aangevraagd voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoeksprogramma. Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn: het salaris van de Programme Chair; het salaris van promovendi, postdocs en niet-wetenschappelijk personeel bij universiteiten; kosten voor vervanging van aanvragers, kosten voor personeel bij hogescholen en overige kennisinstellingen; materiële kosten; kosten voor kennisbenutting; kosten voor internationalisering; kosten voor Money follows Coorperation. In de brochure zijn de gedetailleerde voorwaarden voor de begroting opgenomen.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 14 november 2019, om 14:00 uur MET.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 21 juli 2020, om 14:00 uur MET.

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Kwaliteit en geschiktheid van de aanvrager;
  • Relevantie van het voorstel voor de doelstelling van deze call en potentie voor impact in de Caribische regio;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel.

Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 30% en 30% mee in het totaaloordeel.

Procedure

Aanvragers dienen eerst een vooraanmelding in. Een beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en rangschikt deze naar kansrijkheid. Op basis van dit advies besluit het bestuur van het NWO-domein ENW welke aanvragers een volledige aanvraag mogen indienen. De volledige aanvragen worden door externe referenten beoordeeld en aanvragers krijgen de gelegenheid een weerwoord in te dienen. Vervolgens vindt er een interview plaats met de beoordelingscommissie. Dit resulteert in een beoordelingsadvies en prioritering van alle aanvragen. De beoordelingscommissie nomineert bij voldoende kwaliteit één aanvraag per thematisch zwaartepunt voor honorering. Het bestuur van het NWO-domein ENW besluit op basis van dit advies over de honorering en afwijzing van de aanvragen.

Het aangepaste indicatieve tijdpad is:

21 juli 2020 Deadline indienen uitgewerkte  aanvragen
Augustus/september/oktober 2020              Referentenfase en weerwoord
November 2020 (Online) interviews met kandidaten /  beoordelingsvergadering
December 2020/januari 2021                          Subsidiebesluit en bekendmaking

 

Meer informatie

Contactpersonen

Dr. Niels van den Berg, telefoon: +31 (0)70 349 44 05, email: caribbean@nwo.nl 

Dr. Arnold Lubbers, telefoon: +31 (0)70 349 45 25, email: caribbean@nwo.nl 

 

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

21 juli 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor deze call is een totaal budget van 7,18 miljoen euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dr. Linda Jongbloed Dr. Linda Jongbloed +31 (0)70 3494600 caribbean@nwo.nl