Big Data & Gezondheid

Vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten

Interdisciplinaire consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data ten behoeve van de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en / of (zorg)professionals) is daarbij een vereiste.

Waarvoor

NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben het initiatief genomen om samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma te ontwikkelen op het gebied van big data en gezondheid. Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

De focus van het Big Data & Gezondheid onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten met als kaderstellende onderzoeksagenda’s de kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) ICT, Creatieve Industrie en LSH. Binnen dit onderzoeksprogramma worden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-’19 tussen NWO en de Topsectoren. 

Voor wie

Een aanvrager dient te beschikken over een masterdiploma of gelijkwaardig en dient aan het project deel te nemen. De hoofdaanvrager, en een medeaanvrager die niet tevens het onderzoek zelf uitvoert, dient gepromoveerd en/of hoogleraar bij een Nederlandse universiteit te zijn en in vaste dienst te zijn of een tenure track aanstelling te hebben. Indien deze aanvrager niet in dienst is van een Nederlandse universiteit, dient hij/zij aantoonbaar te beschikken over voldoende ervaring op het desbetreffende onderzoeksgebied en met het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.

Aanvragen worden namens een consortium ingediend door een hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager heeft een bezoldigde vaste aanstelling, of een tijdelijke bezoldigde aanstelling bij een door NWO erkend onderzoeksinstituut gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de uitvoering van het project. De hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor het project.

Een aanvraag kan meerdere mede-aanvragers hebben vanuit onderzoekorganisaties die subsidie mogen ontvangen: NWO-erkende onderzoeksinstituten en TO2-instellingen. Zorg(R&D)instellingen die in Nederland gevestigd zijn mogen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen én als cofinancier deelnemen.

Consortia bestaan uit:

  1. tenminste drie onderzoeksgroepen – waarvan tenminste twee onderzoeksgroepen van NWO-erkende onderzoekorganisatie(s),
  2. tenminste één onderneming
  3. 2-3 FTE19 eScience Research Engineers

Er is bovendien voorzien in participatie van eindgebruikers in het project. Eindgebruikers zijn burgers, patiënten en/of (zorg)professionals.

Onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die geen subsidie mogen ontvangen, kunnen wél deel uitmaken van een consortium en op deze wijze bijdragen aan de kennisontwikkeling in een project. Financieel bijdragen mag ook en wordt ook aangemoedigd maar deze bijdrage telt niet als cofinanciering.

Ondernemers komen niet in aanmerking voor subsidie, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Buitenlandse onderzoeksorganisaties en ondernemingen mogen deel nemen aan het consortium zolang de resultaten van het onderzoeksproject ten goede komen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en economie.

Wat aanvragen

Per subsidieaanvraag kan, afhankelijk van het type onderzoek minimaal M€ 1 (bij 50% cofinanciering) tot maximaal M€ 2,25 (bij 25% cofinanciering) subsidie aangevraagd worden uit de beschikbare middelen voor dit onderzoeksprogramma en minimaal 2,0 - 3,0 FTE aan inzet van eScience Research Engineers aangevraagd worden. Minimaal de helft van de beschikbare in cash middelen per project is bestemd voor aanstellingen van tijdelijk wetenschappelijk personeel aan door NWO-erkende onderzoeksorganisaties.

In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project aan te stellen wetenschappelijk personeel bij de onderzoeksinstellingen (promovendus/postdoc); niet-wetenschappelijk personeel, zoals softwareontwikkelaars, labtechnici e.d.; TO2- en Zorg(R&D) mede-aanvragers; participatie van burgers en patiënten; overig wetenschappelijk personeel; project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten; kosten voor kennisbenutting; en kosten voor internationale samenwerking. 

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen was 1 oktober 2018, om 14.00 CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 8 januari 2019, om 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
  2. Kwaliteit van het consortium (40%)
  3. Kennisbenutting (20%)

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. Deze wordt getoetst op passendheid, ontvankelijkheid en op de mogelijkheid om verbindingen te maken tussen de vooraanmeldingen onderling en met relevante consortiumpartners. Bovendien zal het bureau met iedere aanvrager de verschillende procedurele ontvankelijkheidsaspecten in een (telefonisch) gesprek doornemen. Er vindt in de vooraanmeldingsfase geen selectie plaats.

Consultatie eindgebruikers

Na de sluitingsdatum voor de vooraanmeldingen, worden de hoofdaanvragers gevraagd om hun projectidee te presenteren aan een groep van burgers, patiënten en (zorg)professionals. Deze groep eindgebruikers zal worden gevraagd om te reageren op de projectideeën en advies te geven vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Deze adviezen worden doorgegeven aan de evaluatiecommissie bij de beoordeling van de uitgewerkte subsidieaanvragen. De uitgewerkte subsidieaanvragen worden getoetst aan de inhoudelijke eisen en op passendheid. Voorstellen die aan beide criteria voldoen worden ter beoordeling voorgelegd aan externe adviseurs. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om op de geanonimiseerde adviezen te reageren. De beoordelingscommissie bediscussieert en prioriteert de aanvragen en legt haar honoreringsadvies voor aan de stuurgroep van dit programma. De complementariteit van de aanvragen wordt meegenomen in de besluitvorming over het toekennen of afwijzen van aanvragen. Besluitvorming De stuurgroep adviseert het NWO ENW bestuur, welke de beschikbare middelen toe kent. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor aanvragen is ruim 6,5 miljoen euro en 12FTE eScience Research Engineers beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Medische Wetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

COMMIT2DATA, Hartstichting, Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie, Ministerie van VWS, eScience Center

Contact

Dr. Astrid Zuurbier Dr. Astrid Zuurbier +31 (0)70 349 4553 (mob: +31 (0) 6 303 69 714) a.zuurbier@nwo.nl