Groen II

Op weg naar een grensverleggende en toekomst-georiënteerde systeemverandering in land- en tuinbouw

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat de basis legt voor een grensverleggende systeemverandering gericht op het realiseren van weerbare en integraal duurzame plantaardige en dierlijke productie ecosystemen, hogere voedselveiligheid en behoud van natuur en ecosysteem diensten in Nederland.

Waarvoor

NWO stimuleert met het Groen II programma nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke projecten. Zo wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek stimuleren dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Er is binnen Groen II gekozen voor een inhoudelijke focus op twee thema’s met een sterke onderlinge samenhang:

  1. Weerbaarheid en herstel en
  2. slimme technologie.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De hoofdaanvrager moet een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 750.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt minimaal 50% en maximaal 89% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 11% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen cash (min. 5,6% van de NWO bijdrage) en in kind zijn.

Het projectbudget (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 40% van het aangevraagde NWO-financieringsbedrag beslaan.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 4 april 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit;
  2. Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing.

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
  • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
  • Besluit door bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 april 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

max. 4mln euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Groen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014)

Contact

Dhr. dr. J.A. Wouda Dhr. dr. J.A. Wouda +31 (0)70 344 0687 alwgroen@nwo.nl